MENU
   AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (6/5/6-4-2023) - Επιλογή Εκτελεστικού Διευθυντή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

   AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (6/5/6-4-2023) - Επιλογή Εκτελεστικού Διευθυντή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

   Το Συμβούλιο Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αφού έλαβε υπόψη:

   1. Το Ν.Δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159/1973 τ. Α΄) «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκης και εις Κρήτην».
   2. Τις διατάξεις του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   3. Τις διατάξεις του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
   4. Τις διατάξεις των άρθρων 76-78 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020)- Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.
   5. Τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 448 του ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
   6. Το ΠΔ 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» (Α΄232).
   7. Την αριθ. 119929/Ζ1/30-9-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των ΑΕΙ και των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και των ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα».
   8. Την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/25927/2643 Διαπιστωτική Πράξη (ΦΕΚ 4/9-1-2023 τ. ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτανη και ο ορισμός των Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία έως 31-8-2026.
   9. Την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/17420/1728/18-11-2022 Διαπιστωτική Πράξη (ΦΕΚ 1086/24-11-2022 τ.ΥΟΔΔ) με την οποία διαπιστώνεται η Συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
   10. Την αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/36171/3781/8-3-2023 δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
   11. Την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΡ/41614/2812/5-4-2023 εισήγηση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ., Καθηγητή κ. Φώτιου Μάρη.
   12. Την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΔΙΟΙΚ/36850/347/10-3-2023 αίτηση της κας Ελένης Βατσιτσή του Στυλιανού για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Δ.Π.Θ.
   13. Την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΔΙΟΙΚ/36935/354/13-3-2023 αίτηση του κ. Θεόδωρου Χρυσανίδη του Αναστασίου για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Δ.Π.Θ.
   14. Το γεγονός ότι έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας και επ’ ακριβώς οι όροι της προκήρυξης.
   15. Το γεγονός ότι κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις υποψηφιότητας από τις οποίες κατά την εξέταση των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η κα Ελένη Βατσιτσή προσκόμισε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται στην πρόσκληση (σχετ. 10) ήτοι : 1. Αίτηση, 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου, 3. Βιογραφικό Σημείωμα, 4. Όλα τα ζητούμενα με την πρόσκληση δικαιολογητικά, 5.Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της κωλύματα διορισμού, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007, Α΄26), 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  (Γ. Υποβολή υποψηφιότητας, σημείο 6). Αντίστοιχα όμως, ο κ Θεόδωρος Χρυσανίδης έπειτα από έλεγχο του φακέλου του διαπιστώθηκε πως δεν έχει συμπεριλάβει στον φάκελο του τις Υπεύθυνες Δηλώσεις (Γ. Υποβολή Υποψηφιότητας σημείο 5 και 6) που αναφέρονται στην πρόσκληση γεγονός που καθιστά ελλιπή την αίτησή του.  Η υποβολή ελλιπούς ηλεκτρονικού φακέλου από τον εν λόγω υποψήφιο έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησής του. Ως αποτέλεσμα αυτού μοναδική υποψήφια παραμένει η κα Ελένη Βατσιτσή, η οποία υπέβαλε εμπρόθεσμα την αίτησή της συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια το Συμβούλιο Διοίκησης αξιολογεί την αίτηση της κας Ελένης Βατσιτσή ως προς τα απαιτούμενα προσόντα επιλογής και διαπιστώνει ότι συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα προσόντα. Έπειτα από την εξέταση και αξιολόγηση των απαιτούμενων προσόντων ακολουθεί η αξιολόγηση των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων, όπου συνεκτιμώνται α) η τουλάχιστον καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ.85/2022 (Α’ 232) και β) η αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε Α.Ε.Ι.. Από τα δικαιολογητικά που προσκόμισε η κα Βατσιτσή αποδεικνύεται α) η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) και  β) η κατοχή θέσης ευθύνης σε Α.Ε.Ι., και συγκεκριμένα θέση Αναπληρώτριας Προϊσταμένης στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στο Δ.Π.Θ.. Η κα Ελένη Βατσιτσή κλήθηκε σε συνέντευξη ενώπιον του Συμβουλίου Διοίκησης αφού πληροί τα απαιτούμενα προσόντα. Μετά τη διενέργεια της συνέντευξης ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία παρόντα ήταν 10 μέλη και άπαντα ψήφισαν υπέρ της υποψηφιότητας της κας Ελένης Βατσιτσή για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Επομένως η κα Ελένη Βατσιτσή επιλέγεται ομόφωνα (10/10) για την πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

    

   Αποφάσισε:

   Α) Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, συνεκτιμώντας το σύνολο των προσόντων τους σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και κατόπιν ψηφοφορίας, να επιλέξει ομόφωνα (10/10) την κα Ελένη Βατσιτσή του Στυλιανού με ΑΔΤ AA468716, μόνιμη διοικητική υπάλληλο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για την πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

         Η θητεία του Εκτελεστικού Διευθυντή λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης του Δ.Π.Θ., ήτοι την 31η Αυγούστου 2026.

   Κατά της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης.

    

   Β) Να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στη Διεύθυνση Διοικητικού του Δ.Π.Θ. για τις περαιτέρω ενέργειες.

    

   Ο Πρύτανης

    

    

     Καθηγητής Φώτιος Μάρης

   Print