MENU
   ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

   ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

   Η υποβολή προτάσεων από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.

   Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με στόχο την αναγνώριση της διδακτικής αριστείας, την υιοθέτηση μεθόδων φοιτητοκεντρικής μάθησης και την αναβάθμιση της ποιότητας διδασκαλίας στην ευρύτερη Πανεπιστημιακή Κοινότητα, προσκαλεί το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους αποφοίτους του Δ.Π.Θ. για την υποβολή προτάσεων απονομής του βραβείου εξαίρετης διδασκαλίας σε υποψηφίους που προέρχονται από εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. 
   Οι προτείνοντες πρέπει να έχουν γνώση του διδακτικού έργου των προτεινομένων. 
   Οι προτάσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες, να συνοδεύονται από εκτενή εισήγηση και το βιογραφικό του υποψήφιου, θεωρούνται εμπιστευτικές και μπορούν να επανεξετάζονται, μαζί με νεότερες, σε επόμενα έτη. 
   Στην εισήγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται το ακαδημαϊκό ήθος και εξέχουσα ηθική συμπεριφορά του υποψηφίου, άξια να προβληθεί ως πρότυπο για τους φοιτητές του Δ.Π.Θ..
   Γραπτές μαρτυρίες αποφοίτων που έχουν παρακολουθήσει ένα ή περισσότερα μαθήματα του προτεινόμενου πανεπιστημιακού δασκάλου θα συνεκτιμώνται θετικά. 
   Κάθε πρόταση που υποβάλλεται θα αφορά έναν μόνο ακαδημαϊκό και όχι ομάδα αυτών. 
   Δεν μπορεί να βραβευθεί το ίδιο πρόσωπο δεύτερη φορά, χωρίς να περάσουν τουλάχιστον τέσσερα έτη. 
   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν διδάξει για τουλάχιστον τέσσερα συνεχόμενα εξάμηνα τα τελευταία τέσσερα έτη και να έχουν συμπληρώσει τα απογραφικά μαθήματος και διδάσκοντα στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ του Δ.Π.Θ.
   Η απονομή του βραβείου θα γίνει  με βάση τη συνολική βαθμολογία. 


   Οι προταθέντες υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια: 
   ΑΔιασύνδεση έρευνας και διδασκαλίας:
   •    Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα του διδάσκοντος ή/και ερευνών στο γνωστικό αντικείμενο,
   •    εμπλοκή των φοιτητών σε μικρο-έρευνες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας,
   •   αξιοποίηση δεδομένων από τα μαθησιακά επιτεύγματα των φοιτητών είτε για αναδόμηση του μαθήματος, είτε για εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων ή για αναθεώρηση των διδακτικών προσεγγίσεων, 
   •    η πέραν του συνήθους συμμετοχή του στην επίβλεψη εξαιρετικών διπλωματικών εργασιών και διατριβών, σε συνδυασμό με την επιστημονική ή επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών που τις εκπόνησαν.
   Β. Η διδασκαλία του υποψήφιου έχει ευρύτερη απήχηση εκτός του Δ.Π.Θ.: 
   •    Προσκλήσεις για διδασκαλία ή διαλέξεις σε άλλα πανεπιστήμια ή ινστιτούτα διδασκαλίας, 
   •    διασύνδεση των δραστηριοτήτων του μαθήματος με κοινωνική ή περιβαλλοντική δράση, 
   •    συνεργασία με κοινωνικές ομάδες ή κοινότητες, 
   •    καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
   •    προετοιμασία για επαγγελματική αποκατάσταση με το πέρας των σπουδών. 
   Γ.  Εξέχουσα καθοδήγηση και υποστήριξη προς τους φοιτητές: 
   •    Ανάπτυξη τεχνικών αποτελεσματικής επικοινωνίας με διαφορετικές ομάδες φοιτητών, 
   •    ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών δράσεων που ενισχύουν τη φοιτητοκεντρική μάθηση, εμπνέουν και ενεργοποιούν σημαντικό μέρος των φοιτητών,
   •    ανταπόκριση στις ανάγκες των φοιτητών,
   •    υποδειγματική αφοσίωση στη διδασκαλία και αντίστοιχη διαθεσιμότητα προς τους φοιτητές,
   •    παρεμβάσεις για διαφοροποίηση διδασκαλίας σε ακροατήρια μεικτής ικανότητας, αξιοποίηση ενδιάμεσων αξιολογήσεων των φοιτητών για ενίσχυση των προσπαθειών των φοιτητών    για μάθηση.
   Δ. Η διδασκαλία του υποψήφιου προωθεί την αποτελεσματική μάθηση, είναι σταθερά ποιοτική και πρωτότυπη: 
   •  Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων αποτίμησης διδακτικού έργου από τους φοιτητές για αναθεώρηση των διδακτικών προσεγγίσεων ή των δραστηριοτήτων,
   •    ανάπτυξη καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων με καλά αποτελέσματα,
   •    χρήση ποικιλίας διδακτικών μεθόδων για ενεργό εμπλοκή των φοιτητών σε μαθησιακές δραστηριότητες, 
   •    διδακτική δράση που να εμπνέει επικοινωνιακά και ουσιαστικά,
   •    υποδειγματικά επιτεύγματα εκ μέρους των φοιτητών,
   •    αξιοποίηση αυθεντικών προβλημάτων, έργων ή μελετών περίπτωσης.
   Ε.  Αξιοποίηση κατάλληλων πηγών και εργαλείων διδασκαλίας και μάθησης: 
   •    Χρήση καινοτόμων μορφών εργαλείων μάθησης, 
   •    εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στην αξιολόγηση των φοιτητών,
   •    ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής φοιτητών στις δραστηριότητες του μαθήματος, και της χρήσης κατάλληλου υλικού,
   •    ενίσχυση και αξιοποίηση περιβαλλόντων μάθησης που εμπνέουν και διατηρούν το ενδιαφέρον των φοιτητών,
   •    επανεκτίμηση και επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων, ώστε να είναι σύμφωνη με τις εξελίξεις στον αντίστοιχο επιστημονικό τομέα, 
   •    λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις, πολιτικές, οικονομικές, θεσμικές, που συμβαίνουν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο.


   Οι προτάσεις απευθύνονται στην Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Δ.Π.Θ. και κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων. Πρέπει να κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους σχετική πρόταση, το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και η εισήγηση στην οποία τεκμηριώνονται τα κριτήρια υποβολής υποψηφιότητας και αξιολόγησης, γραπτές μαρτυρίες αποφοίτων που έχουν παρακολουθήσει ένα ή περισσότερα μαθήματα του προτεινόμενου πανεπιστημιακού δασκάλου καθώς και οτιδήποτε άλλο τεκμηριώνει την πρόταση.


   Θα αποκλειστούν όσες προτάσεις δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα.


   Τα μέλη που συμμετέχουν στην Επιτροπή Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας δεν μπορούν να υποβάλουν προτάσεις.


   Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται εντός προθεσμίας από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.

   Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την ειδική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Αντιπρύτανη που είναι αρμόδιος για τα Ακαδημαϊκά Θέματα του Δ.Π.Θ. (ως Πρόεδρο), τους Κοσμήτορες των Σχολών του Δ.Π.Θ. και έναν εκπρόσωπο του Τμήματος από το οποίο προέρχεται ο προτεινόμενος. Ο εκπρόσωπος ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο προτεινόμενος. Η Επιτροπή μπορεί να συλλέξει ενδεχομένως και πρόσθετα στοιχεία, προκειμένου να σχηματίσει πληρέστερη και ορθότερη άποψη.
   Παρακαλούμε, για οποιαδήποτε πληροφορία, να απευθύνεστε στην κα Ευαγγελινή Δαρδαγάνη στο τηλέφωνο 2531039008 (εσωτερικό 74008) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  edardaga@admin.duth.gr.
    Επισυνάπτονται τα Παραρτήματα: I. Πρότυπο Πρότασης και II. Πρότυπο Εισήγησης.

   Η Αντιπρύτανης
   Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

   Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου
    

   Documents to download

   Print