MENU
PostGraduate Banner

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Προηγμένες Τεχνολογίες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 1482

Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., με σκοπό την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας μέσα από την υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε τεχνολογικούς τομείς αιχμής Ειδικευμένων Μηχανικών και Επιστημόνων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της Τεχνολογίας, της Επιστήμης και της Έρευνας και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα παραμένουν δημιουργικοί και παραγωγικοί σε ένα περιβάλλον ταχύτατα μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. Επιπλέον, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η διάχυση της γνώσης και της έρευνας σε εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο και η θέσπιση δεσμών συνεργασίας του Πανεπιστημίου με τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά δίκτυα, καθώς και η συμβολή του στον εκσυγχρονισμό της Βιομηχανίας και της Κοινωνίας διαμέσου της αλληλεπίδρασης του Πανεπιστημίου με τους παραγωγικούς και άλλους κοινωνικούς φορείς, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την προώθηση της καινοτομίας και την εν γένει οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη.


Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), στις εξής κατευθύνσεις:
α) Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής
β) Τεχνολογίες Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών
γ) Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών.


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί υποψήφιοι για το Δ.Μ.Σ. στις παρακάτω περιπτώσεις :
1.Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) ή σχετικής ειδικότητας.

Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών άλλων ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της η  μεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Στην περίπτωση 2, οι υποψήφιοι του Π.Μ.Σ., υποχρεούνται να συμπληρώσουν το υπόβαθρό τους με μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, ως ακολούθως:
α) Απόφοιτοι Πολυτεχνικών Τμημάτων άλλων ειδικοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής: μέχρι δύο (2) προαπαιτούμενα προπτυχιακά μαθήματα,
β) Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής 4ετούς φοιτήσεως της ημεδαπής ή της αλλοδαπής: μέχρι τρία (3) προαπαιτούμενα προπτυχιακά μαθήματα,
γ) Απόφοιτοι μη Πολυτεχνικών Τμημάτων Α.Ε.Ι., θετικής κατευθύνσεως, 4ετούς φοιτήσεως της ημεδαπής ή της αλλοδαπής: μέχρι τέσσερα (4) προαπαιτούμενα προπτυχιακά μαθήματα,
δ) Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, των οποίων το αντικείμενο είναι σχετικό με το αντικείμενο του ΗΜΜΥ: μέχρι οκτώ (8) προαπαιτούμενα προπτυχιακά μαθήματα,
ε) Κάθε άλλη περίπτωση που δεν εντάσσεται στις ανωτέρω θα καθορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.   
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
 


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90) με διάρκεια φοίτησης τριών εξαμήνων.
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα τα οποία ισοκατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Από το σύνολο των οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων, τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα θα πρέπει να ανήκουν στην Κατεύθυνση Ειδίκευσης του Μεταπτυχιακού Φοιτητή. Κάθε μάθημα ισοδυναμεί με επτά και μισή (7,5) πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System).
Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής η οποία ισοδυναμεί με τέσσερα (4) μαθήματα δηλαδή με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  3
 • Αριθμός Εισακτέων
  50
 • Δίδακτρα
  0 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2541079016
 • Ιστοσελίδα
  http://www.ee.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Επόμενο Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές