MENU
PostGraduate Banner

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 4538

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανά¬πτυξη της έρευνας, την ικα-νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
    Ειδικότερα, το εν λόγω Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί, μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής και άσκησης:
α. στην εξειδίκευση και την επικαιροποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης πτυχιούχων ελληνικών, ιταλικών ή άλλων ευρωπαϊκών Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών υπό το πρίσμα της Διά Βίου Μάθησης, στους τομείς
-της διδακτικής μεθοδολογίας σε τυπικές και μη τυπικές δομές εκπαίδευσης
-της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής/εκπαίδευσης
-των νέων τεχνολογιών διδασκαλίας και εκπαίδευσης σε τυπικές και μη τυπικές εκπαιδευτικές δομές
β. στη διασφάλιση των επιστημονικών προϋποθέσεων για όσους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
γ. στη σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι/ες θα καταστούν ικανοί/ές να παράγουν νέα γνώση στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς
δ. στη διδασκαλία και την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας.
 


Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)  στις «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» με τις εξής κατευθύνσεις:

 • Ψυχοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές πολιτικές και παρεμβάσεις: από τον πολυπολιτισμό στον διαπολιτισμό
 • Διδακτική μεθοδολογία: καινοτομίες στη διδακτική πράξη
 • Διδακτική μεθοδολογία: εκπαίδευση ενηλίκων
 • Διαπολιτισμική παιδαγωγική και εκπαίδευση

 


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώ¬του κύκλου σπουδών Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της Ιταλίας ή άλλων χωρών της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
    Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ¬κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω-να με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
    Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν σε αυτό είναι συναφές με το αντικείμενο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ..
 


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120).
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα τρία (3) πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄ και Γ΄). Το σύνολο των μαθημάτων είναι υποχρεωτικά. Τα δέκα (10) αφορούν όλους/ες τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ενώ τα δύο (2) εξειδικεύονται σε κάθε μία από τις τρεις (3) κατευθύνσεις του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ..
Κατά το τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε τριάντα (30).
 


Επιπλέον Πληροφορίες

Το Π.Μ.Σ. εξασφαλίζει τη διδασκαλία και εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας, η οποία με την ολοκλήρωση των σπουδών πιστοποιείται σε επίπεδο Γ2.

 

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Διακρατικό Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  4
 • Αριθμός Εισακτέων
  60
 • Δίδακτρα
  2800 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  25310 39433
 • Ιστοσελίδα
  http://www.bscc.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Σπουδές στην Τοπική Ιστορία - Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις
Επόμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΜΒΑ: Master of Business Administration)

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές