MENU
Text/HTML

Στρατηγική Έρευνας

Στρατηγική Έρευνας

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων της χώρας από άποψη ενεργού φοιτητικού πληθυσμού. Το ΔΠΘ αναπτυγμένο γεωγραφικά σε όλη τη Θράκη, σε 4 πόλεις, με 8 Σχολές, 19 Τμήματα (18 ελληνόφωνα και 1 αγγλόφωνο προπτυχιακό), και 28 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με ενεργό φοιτητικό πληθυσμό μεγαλύτερο από 25.000 (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) φοιτητές κατανεμημένο στις τέσσερις πόλεις της Θράκης, με εκατοντάδες διδακτορούχους όλων των ειδικοτήτων και με ένα ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό που ξεπερνά τα 600 άτομα συνεχίζει να αποτελεί το μοναδικό πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η διάρθρωση των σπουδών καλύπτει την πλειονότητα των επιστημονικών πεδίων με την Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας στην Ορεστιάδα, τις Σχολές Επιστημών Υγείας και Επιστημών Αγωγής στην Αλεξανδρούπολη, τις Σχολές Νομικής, Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού στην Κομοτηνή ,και την Πολυτεχνική Σχολή στην Ξάνθη. Από την περιγραφή αυτή είναι εμφανής η πολυθεματικότητα τόσο στην παρεχόμενη εκπαίδευση όσο και στην έρευνα η οποία επιτελείται.

 Το Πανεπιστήμιό μας καλείται τα επόμενα χρόνια να λειτουργήσει μέσα σε μια έντονη υποχρηματοδότηση όχι μόνο για την έρευνα, αλλά και για της δαπάνες της καθημερινής του λειτουργίας. Η ετήσια χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου μας από το κράτος (τακτικός προϋπολογισμός) μειώθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2009-2015 άνω του 50% (από 722ευρώ σε 338 ανά φοιτητή) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις όχι μόνο η υποστήριξη της πειραματικής έρευνας των μελών ΔΕΠ, αλλά ούτε η κάλυψης στοιχειωδών ερευνητικών δραστηριοτήτων (συμμετοχή σε συνέδρια εξωτερικού, συνδρομή βάσεις σε δεδομένων κ.λπ.). Είναι χαρακτηριστικό για την λειτουργία του συνόλου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου μας για το 2012 (δαπάνες για συνδρομές σε περιοδικά, βάσεις δεδομένων, αγορά βιβλίων) διατέθηκε μόλις το ποσό των 100.000 ευρώ! Παράλληλα, το ανθρώπινο υποστηρικτικό προσωπικό (διοικητικοί υπάλληλοι, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ)μειώθηκε σημαντικά, χωρίς να διαφαίνεται πιθανότητα έστω και μερικής κάλυψης των κενών θέσεων του Πανεπιστημίου σε αναγκαίο προσωπικό.

 Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το μέλλον του ΔΠΘ θα πρέπει να συνεχίσει να χτίζεται επάνω στις προκλήσεις και στις επιταγές του μέλλοντος. Θα πρέπει να επαναπροσανατολίσει της στρατηγική του με βάση την καινοτομία, την έρευνα, την τεχνολογία, την νέα ψηφιακή εποχή, την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας καθώς και την προσέλκυση χρηματοδότησης από φορείς τόσο του εσωτερικού (περιφέρεια ΑΜΘ) όσο και του εξωτερικού (ΕΕ). Το στίγμα τους αυτά θα πρέπει να δοθεί καταρχάς με καινοτόμα μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνούς εμβέλειας (ξενόγλωσσα), αλλά και με πρωτοβουλίες που θα του επιτρέψουν να υπερβεί την σύγχρονη γραφειοκρατία και τον γεωγραφικό αποκλεισμό. Το ΔΠΘ θα πρέπει να ενισχύσει το ερευνητικό του προφίλ με συνεργασίες και έργα που θα συνεχίσουν να το καθιστούν ως έναν από τους κορυφαίους ερευνητικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος.

 Τέλος, οι όποιες προτάσεις για την στρατηγική της έρευνας στο ΔΠΘ θα πρέπει να συγκεράσουν τόσο τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του όσο και αυτόν της παραγωγής ερευνητικού αποτελέσματος. Θεωρούμε ότι οι όποιες προτάσεις δεν θα καθορίσουν μόνο την ερευνητική μορφή του Πανεπιστημίου μας για το προσεχές χρονικό διάστημα, αλλά θα διαμορφώσουν την φυσιογνωμία του στην δομή, λειτουργία του και πιθανώς στην βιωσιμότητά του με την σημερινή του μορφή. Θεωρούμε ότι τα ελληνικά Πανεπιστήμια με την διττή τους δράση δεν είναι και δεν πρέπει να μετατραπούν σε ερευνητικά ινστιτούτα αποκλειστικά προσανατολισμένα σε έρευνα αιχμής, αλλά να επιδιώκουν μαζί με τα προγράμματα σπουδών υψηλής στάθμης και μία ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τομέων έρευνας (θεωρητικής και εφαρμοσμένης). Θα πρέπει να στοχεύσουμε στην επιπλέον ενίσχυση των ερευνητικών πεδίων – ομάδων του ΔΠΘ οι οποίες ήδη έχουν αναπτύξει μία έντονα δυναμική ερευνητική παρουσία σε επίπεδο αριστείας τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς όμως να οδηγηθούν σε μαρασμό ερευνητικές ομάδες ή Τμήματα τα ερευνητικά αποτελέσματα των οποίων δεν είναι σήμερα άμεσα αξιοποιήσιμα εντός των γεωγραφικών ορίων της περιφέρειας ΑΜΘ.

1. Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας

Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο η ερευνητική πολιτική του πανεπιστημίου υποστηρίζει και προάγει το μοντέλο της τριπλής έλικας που αφορά: α) την ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της ερευνητικής δράσης και αριστείας, β) την βιώσιμη λειτουργία των ερευνητικών υποδομών, και γ) την αξιοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων έρευνας.

Σε κάθε περίπτωση βασικός προορισμός του Πανεπιστήμιου είναι η παραγωγή και μεταφορά γνώσης, ανεξάρτητα από το αν αυτή δεν έχει άμεσα αναγνωρίσιμη αγοραία τιμή, αλλά μεγάλη επίδραση στην συνολική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Σημειώνεται ότι οι αρχές αυτές διατρέχουν τους άξονες του πλαισίου Horizon 2020, (βλ. π.χ. τη Διακήρυξη της Bίλνας για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH)). Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι δεν μπορεί το ΔΠΘ να λειτουργήσει και να διαμορφώσει την ερευνητική του φυσιογνωμία με αποκλεισμούς επιστημονικών πεδίων που αποδεδειγμένα μπορούν να συμβάλουν στον στρατηγικό σχεδιασμό μιας Περιφέρειας, πόσο μάλλον της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

1.1 Ποιοτική αναβάθμιση της ερευνητικής δράσης και αριστείας

Η πολιτική ποιότητας συνίσταται στην εφαρμογή βέλτιστων διαδικασιών και συγκεκριμένων συστημάτων ελέγχου πιστοποίησης, τα οποία εγγυώνται την παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας. H στρατηγική ποιότητας που εφαρμόζει η Επιτροπή Ερευνών του ΔΠΘ δεν σταματά στην διαχειριστική επάρκεια αλλά θα συνεχίσει με την πιστοποίηση του ΕΛ.ΚΕ με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008. Ο διεθνής αυτός τίτλος θα εξασφαλίσει ότι το ΔΠΘ, λειτουργεί με ένα αντικειμενικό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων του. Η πολιτική αριστείας είναι η επιβράβευση και ανάδειξη της διάκρισης του ερευνητικού δυναμικού σε όλα τα πεδία επιστημονικής γνώσης. Η επιβράβευση των υψηλών ατομικών επιδόσεων, η δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών καθώς και ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για καινοτόμες δράσεις αποτελούν βασικά συστατικά της πολιτικής αυτής. Από τη μια πλευρά, η πολιτική ποιότητας υποστηρίζει τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των ερευνητικών μονάδων του πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα κελεύσματα της εποχής. Από την άλλη πλευρά, η πολιτική αριστείας τροφοδοτεί με κίνητρα ηθικής και δευτερευόντως υλικής φύσης το ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου.

1.2  Βιώσιμη λειτουργία των ερευνητικών υποδομών

Το πλαίσιο σχεδιασμού περιφερειακών αναπτυξιακών στρατηγικών για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχει εξελιχθεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. Η Στρατηγική της Λισαβόνας, βάσει της οποίας σχεδιάστηκαν το Γ' ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ 2007-13, εστίαζε στην ανταγωνιστικότητα και την κοινωνία της γνώσης. Η στρατηγική αυτή αντικαταστάθηκε από την ΕΥΡΩΠΗ 2020 που έχει ως στόχο την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Στη διάρκεια της επόμενης περιόδου θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ) κεφάλαια και οικονομικοί πόροι, που προέρχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ανάπτυξη, έρευνα, τεχνολογία, μέσω του νέου ΕΣΠΑ και του HORIZON 2020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύοντας στην αποδοτική χρήση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και την αύξηση των συνεργειών μεταξύ διαφορετικών εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς και μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, έχει υιοθετήσει την Έξυπνη Εξειδίκευση ως το βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού της αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2014-2020 και τη θεωρεί ως αρχική προϋπόθεση για την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποστηρίζουν αντίστοιχες επενδύσεις.

Η «Έξυπνη Εξειδίκευση» περιλαμβάνει τον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών και των συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων κάθε χώρας και περιφέρειας και τη συμφωνία ενός κοινού αναπτυξιακού οράματος για την αξιοποίησή τους. Αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγικός τομέας, ο ακαδημαϊκός τομέας, η δημόσια διοίκηση και η κοινωνία των πολιτών εργάζονται από κοινού για την επίτευξη του οράματος και ότι οι διαθέσιμοι πόροι κατευθύνονται προς λίγες, ιεραρχημένες δράσεις που υπηρετούν το συγκεκριμένο όραμα. Σημαίνει επίσης ενίσχυση των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας, μεγιστοποίηση των ροών γνώσης και εξάπλωση των ωφελειών της καινοτομίας σε όλο το εύρος της περιφερειακής οικονομίας.

Παράλληλα το αυξημένο ενδιαφέρον ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών για αγορά επιστημονικών υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας από τα Πανεπιστήμια προς αυτούς, είναι συνέπεια της δημιουργίας της Κοινωνίας και Οικονομίας της Γνώσης. Η περιφερειακή ανάπτυξη με την εφαρμογή των περιφερειακών πολιτικών, εντάσσει το Πανεπιστήμιο ως φορέα στην υλοποίηση σχεδίων με περιφερειακή διάσταση.

1.3 Αξιοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων έρευνας

Η Επιτροπή Ερευνών σχεδιάζει την περαιτέρω διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας του ΔΠΘ με την δημιουργία κατάλληλων υποστηρικτικών μηχανισμών ή υπηρεσιών όπως τη δημιουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ή την έκδοση ενημερωτικού εντύπου ή την παροχή υπηρεσιών ή/και πληροφοριών σχετικών με την κατοχύρωση ερευνητικών αποτελεσμάτων και την πρακτική εφαρμογή τους μέσα από την έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τη σύναψη συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις.

Το ΔΠΘ καλύπτει όλο σχεδόν το φάσμα των επιστημονικών περιοχών στις οποίες εκτελείται χρηματοδοτούμενη έρευνα και έχει να παρουσιάσει πολλά ενδιαφέροντα προγράμματα και ερευνητικά αποτελέσματα. Τα ερευνητικά-τεχνολογικά αποτελέσματα έχουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία όταν μετατρέπονται σε προϊόντα και υπηρεσίες, ξεπερνούν δηλαδή το πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σήμερα, υπάρχει μεγάλο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας, όπως αναπτύχθηκε και σε προηγούμενες ενότητες. Στο ΔΠΘ, όπως και σε άλλα ιδρύματα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων με παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης προς τρίτους και με απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Στο προαναφερόμενο λοιπόν πλαίσιο, ένα Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) αποτελεί το σημείο επαφής κάθε ερευνητή με την Επιτροπή Ερευνών σχετικά με θέματα διάχυσης και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων. Παρέχει πληροφόρηση, σχετικά με τις δυνατότητες διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, την εξεύρεση εμπορικών εταίρων, την ανεύρεση πηγών χρηματοδότησης, τις διαδικασίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ.

Επιδίωξη ενός ΓΜΤ είναι η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση στην προώθηση της έρευνας και της παραγόμενης τεχνογνωσίας σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες του ΔΠΘ. Στο πλαίσιο της επίτευξης αυτών των στόχων, το ΓΜΤ στηρίζεται σε ενημερωτικές επαφές με μέλη ΔΕΠ, σε παροχή πληροφόρησης και υποστήριξης σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας (πατέντες, τεχνοβλαστοί, συμβάσεις εκχώρησης δικαιωμάτων), σε δράσεις που αφορούν στη δημοσιοποίηση των επιτευγμάτων και επιτυχιών του ΔΠΘ, καθώς και στην ανάπτυξη τηςδικτύωσης με φορείς που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα (Δίκτυα Συμβούλων, Επιμελητήρια κ.λ.π.)

.Ειδικότερα, οι δράσεις ενός ΓΜΤ αφορούν κυρίως στα εξής:

Α. Καταγραφή ερευνητικών αποτελεσμάτων και εργαστηριακών μονάδων παροχής υπηρεσιών του ΔΠΘ.

- Μελέτη των Τελικών Επιστημονικών Απολογισμών των ερευνητικών έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. και καταγραφή των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εμπορική αξιοποίηση.

Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι ήδη στο δικτυακό τόπο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΔΠΘ λειτουργεί από το 2013 σελίδα με πλήρη κατάλογο των εργαστηρίων και των υπηρεσιών που παρέχουν οι σχολές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προς κάθε ενδιαφερόμενο (http://epixeireite.duth.gr/?q=lab-schools).  Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει αναλάβει πρωτοβουλία δημιουργίας διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου. Οι επιχειρήσεις συμπληρώνοντας μια φόρμα, μπορούν να κοινοποιούν το αίτημα τους στη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας περιγράφοντας εν συντομία την καινοτομία που τους ενδιαφέρει να αναπτύξουν. Η καινοτομία αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να αφορά την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά τις δραστηριότητες ή την επέκτασή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και για την οποία κρίνεται απαραίτητη η συνεισφορά εξειδικευμένων ερευνητών ή/και ειδικού εργαστηριακού εξοπλισμού. Η ΜοΚΕ αναλαμβάνει και προωθεί τα αιτήματα αυτά στα μέλη Δ.Ε.Π. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο με σκοπό την υλοποίηση του προτεινόμενου καινοτόμου έργου.

 Στόχος αυτή της πρωτοβουλίας είναι:

 • να ενισχυθεί η διαδικασία μεταφοράς δεξιοτήτων, γνώσεων, τεχνολογιών, και μεθόδων παραγωγής ώστε η επιστημονική γνώση και οι τεχνολογικές εξελίξεις να είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό πιθανών χρηστών που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • να υποστηριχθεί έμπρακτα ο επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών

Β. Παροχή πληροφόρησης

 • Για την πολιτική και την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων όπως δικαιώματα παραγωγού (copyrights), Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας, συμμετοχή σε τεχνοβλαστούς (spinoffs), κ.ά.
 • Για τη δημιουργία επιχειρήσεων τεχνοβλαστών
 • Προς τρίτους, φορείς και επιχειρήσεις, σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΔΠΘ
 • Συμμετοχή σε έρευνες για τη μεταφορά τεχνολογίας στο ΔΠΘ

Γ. Αξιολογήσεις αιτημάτων προστασίας εφεύρεσης – δημιουργίας επιχειρήσεων τεχνοβλαστών

 • Αξιολόγηση νέων αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προστασίας εφεύρεσης
 • Αξιολόγηση επέκτασης υπαρχόντων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Αξιολόγηση προτάσεων δημιουργίας επιχειρήσεων τεχνοβλαστών
 • Αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων καινοτομικών επιχειρήσεων

Δ. Προβολή – δημοσιοποίηση δραστηριοτήτων & υπηρεσιών

 • Παρουσιάσεις δράσεων – υπηρεσιών σε εκδηλώσεις άλλων φορέων
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις φορέων που αφορούν στην ανάπτυξη συνεργασιών και στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΔΠΘ
 • Συμμετοχή στην συγγραφή ενημερωτικών άρθρων για την έρευνα στο ΔΠΘ
 • Συμμετοχή στην αποτύπωση και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την έρευνα στο ΔΠΘ

Ε. Δικτύωση

 • Υπογραφή μνημονίων συνεργασίας και δικτύωση με συνδέσμους και φορείς.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό μέρος της δράσης αυτής καλύπτεται μέχρι στιγμής από την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΔΠΘ με Φορείς αρμόδιους για την Επιχειρηματική Κατάρτιση στην Ελλάδα π.χ. ΟΕΕΚ, και την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας. Επίσης, η ΜοΚΕ του ΔΠΘ συνεργάζεται με τις ΜοΚΕ των υπόλοιπων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, επιχειρηματικότητας, δράσεων κ.ά. Περαιτέρω συνεργάζεται με την Περιφέρεια & Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης καθώς επίσης και της Υπόλοιπης Ελλάδας, με σκοπό την καταγραφή θέσεων και την προβολή δράσεων των εν λόγω φορέων σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, όπως και με Συλλογικούς Φορείς σε Τοπικό & Εθνικό Επίπεδο (Επιμελητήρια, Συλλόγους, Ενώσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, κ.λ.π.) οι οποίοι ενημερώνονται για τις δραστηριότητες της ΜοΚΕ του Δ.Π.Θ. Τέλος, συνεργάζεται με το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) τα μέλη του οποίου παρέχουν την επιχειρησιακή πείρα και τεχνογνωσία τους εθελοντικά και δωρεάν στους χρήστες των Υπηρεσιών της ΜΚΕ.

Τέλος, η Επιτροπή Ερευνών του ΔΠΘ προχώρησε στην έκδοση ενημερωτικού εντύπου, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση της ερευνητικής κοινότητας και την καλύτερη διάχυση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι αναγνώστες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες και τα νέα της ερευνητικής κοινότητας του ΔΠΘ και να παρακολουθούν τη δημοσιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το έντυπο θα χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες που θα αφορούν:

 1. Δράσεις της Επιτροπής Ερευνών, όπου ο αναγνώστης θα μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικές με δράσεις, πρωτοβουλίες, ενέργειες κ.λ.π. της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ.
 2. Έρευνα, με πληροφορίες σχετικές με προγράμματα, ερευνητικά αποτελέσματα, διακρίσεις κ.ά. της ερευνητικής κοινότητας του Δ.Π.Θ.
 3. Ανακοινώσεις, με χρηστικές πληροφορίες-ενημερώσεις της ερευνητικής κοινότητας γύρω από τη λειτουργία της Επιτροπής Ερευνών, αναζήτηση συνεργασιών κ.ά.
 4. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που προγραμματίζονται να γίνουν στο προσεχές διάστημα.
1.4 Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στο ΔΠΘ

Ο Οδηγός Χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ προβλέπει την υποστήριξη δραστηριοτήτων, που προάγουν την ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου, την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του σε θέματα έρευνας, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ή την συντήρηση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής και του εργαστηριακού εξοπλισμού, την υποστήριξη διοργάνωσης συνέδριων-διημερίδων-ημερίδων, καθώς και την χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες ή/και νέους ερευνητές, και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην δυναμική της έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο σχετικός κανονισμός που έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Ερευνών θα υποβληθεί προς έγκριση στην Σύγκλητο του Ιδρύματος προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

1.5 Υποστήριξη και ενίσχυση των δικτύων και υπηρεσιών του ΔΠΘ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Η Επιτροπή Ερευνών του ΔΠΘ αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία των υποδομών επικοινωνίας για την έρευνα υποστηρίζει διαχρονικά την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών δικτύων δεδομένων και φωνής από τον προϋπολογισμό των διαθεσίμων της. Για την μελλοντική κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τόσο την ερευνητική όσο και την εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ιδρύματος.

Επίσης, η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού συνεχίζει να χρησιμοποιεί ένα πληροφοριακό σύστημα (Rescom), τεχνολογικά δυνατό και καινοτόμο με σκοπό τη χρήση του:

• ως εργαλείου διαχείρισης έργων

• ως μέσου επικοινωνίας μεταξύ πελατών, συναλλασσομένων και Επιτροπής Ερευνών

• ως μέσου πληροφόρησης για την ερευνητική δραστηριότητα

• ως εργαλείου επεξεργασίας δεδομένων για την επιλογή στρατηγικής της Επιτροπής

Ερευνών

• ως περιεχόμενου για τη μετάδοση-μεταφορά τεχνογνωσίας σε άλλους φορείς.

Μέσα από την χρήση του ανέκυψαν νέες ανάγκες οι οποίες σε συνεργασία με τον κατασκευαστή του (Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ) θα πρέπει να δρομολογηθούν προκειμένου το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα να παρέχει δυνατότητες όπως (ενδεικτικά): α) Η διαχείριση έργων πρέπει να ενσωματώσει πρόσθετες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ώστε να απαλλαχθεί ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου από την όποια διοικητική, οικονομική εργασία εκτελεί ακόμη σήμερα. Ο στόχος αυτός θα απελευθερώσει επιπλέον χρόνο σε όφελος της έρευνας, β) Η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ Επιτροπής Ερευνών, συναλλασσομένων και πελατών πρέπει να διευρυνθεί με την αύξηση των χρηστών του μέσου αυτού, γ) Η τροφοδότηση της στρατηγικής της Επιτροπής Ερευνών με πληροφορίες για την ερευνητική δραστηριότητα οι οποίες προκύπτουν από τα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος.

1.6 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού δυναμικού του ΔΠΘ και της δυνατότητας διεκδίκησης ερευνητικών προγραμμάτων

Η Επιτροπή Ερευνών του ΔΠΘ σκοπεύει στη δημιουργία πιλοτικής εξειδικευμένης ομάδας υποστήριξης για το συντονισμό και την οργάνωση υποβολής προτάσεων καθώς και την επεξήγηση των παραμέτρων που συμβάλλουν στην αξιολόγηση μιας επιτυχούς πρότασης σε ερευνητές του ΔΠΘ με μικρή ή και καθόλου ανάλογη εμπειρία με στόχο την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και την διεκδίκηση με αξιώσεις ερευνητικών προτάσεων και συνεργασιών από μέλη ΔΕΠ του ΔΠΘ. Η ομάδα υποστήριξης σχεδιάζεται να λειτουργήσει σε συνεργασία τόσο με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (βλέπε παρ. 1.3) όσο και με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του ΔΠΘ.

1.7 Ενίσχυση της εξωστρέφειας του ΔΠΘ

Η Επιτροπή Ερευνών του ΔΠΘ εκτός των δράσεων που περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους (βλέπε 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του ΔΠΘ σκοπεύει την περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής-εθνικής, διεθνούς και ευρωπαϊκής παρουσίας και των διεθνών συνεργασιών του πανεπιστημίου μέσα από την ενεργό συμμετοχή του σε αναπτυξιακές δραστηριότητες της περιφέρειας ΑΜΘ ή σε διεθνή δίκτυα υποστήριξης ερευνητών π.χ. Euraxess. Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης σχεδιάζει την δρομολόγηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών όπως π.χ. την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών από το ΔΠΘ.

1.8 Αναβάθμιση των εργαστηριακών υποδομών και υπηρεσιών

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στην γενικότερη ερευνητική πολιτική του ΔΠΘ για την αναβάθμιση και ενίσχυση της ερευνητικής του υποδομής και της προσαρμογής του στα διεθνή πρότυπα για την ερευνητική αριστεία. Η Επιτροπή Ερευνών σκοπεύει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των εργαστηρίων του ΔΠΘ με την χρηματοδότηση έκδοσης πιστοποιητικών ποιότητας των ερευνητικών τους υποδομών κατά τα διεθνή πρότυπα π.χ. ISO 9000, ISO/IEC17025, ΕΝ 45001 κ.ά. Η προαναφερόμενη πράξη θα ξεκινήσει πιλοτικά για έναν περιορισμένο αριθμό εργαστηρίων διαφόρων επιστημονικών περιοχών και ανάλογα με την κατάσταση των διαθεσίμων της Επιτροπής Ερευνών η δράση θα επεκταθεί και στις άλλες ερευνητικές μονάδες ή/και εργαστήρια του πανεπιστημίου.