MENU
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

PostGraduate Studies

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του. Τα τέλη φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Δ.Π.Θ. συγκριτικά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και τα Π.Μ.Σ. από άποψη επιστημονικού αντικειμένου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.  
Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν εξήντα δύο (62) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  εκ των οποίων τα δέκα (10) είναι χωρίς τέλη φοίτησης, καλύπτοντας ποικίλα επιστημονικά πεδία που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής του.   
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  πέραν της εμβάθυνσης στη γνώση, της προώθησης της έρευνας και της εξειδίκευσης στα αντικείμενα των βασικών γνωστικών περιοχών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., ενθαρρύνουν τη διεπιστημονικότητα και την προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων με τη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων του αλλά επιδιώκουν και την εξωστρέφεια με την ίδρυση Διακρατικών Π.Μ.Σ., Διιδρυματικών Π.Μ.Σ., Διατμηματικών Π.Μ.Σ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ίδρυσε και λειτουργεί ένα (1) Διακρατικό Π.Μ.Σ., έξι (6) Διιδρυματικά Π.Μ.Σ., τρία (3) Διατμηματικά Π.Μ.Σ. και πενήντα πέντε (55) Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ., που οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 
Οι αντικειμενικοί στόχοι των Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:

 • Η παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των αντίστοιχων Π.Μ.Σ.
 • Η υποστήριξη της έρευνας, εμπειρικής και θεωρητικής.
 • Η στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, των οργανισμών, της οικο¬νομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
 • Η συνεργασία με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Η στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων.
 • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.
 • Η παροχή ουσιαστικών και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είτε χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος, είτε έχουν ως κύρια πηγή χρηματοδότησης την καταβολή τελών φοίτησης. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), προκειμένου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα των Π.Μ.Σ., αναζητά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως δωρεές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα. Επίσης προωθεί την εφαρμογή συστήματος υποτροφιών με οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια καθώς και με το κριτήριο της απόδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 και της παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, στον δεύτερο κύκλο σπουδών και στον τρίτο κύκλο σπουδών, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών των Σχολών του Δ.Π.Θ., καθώς και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών αυτών.
Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. με την αριθμ. 3/2/27.09.2018 απόφασή της (Β΄4733/23.10.2018) καθόρισε όλες τις ρυθμίσεις σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) των Σχολών του Δ.Π.Θ. και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών.
Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης (Ιταλία) - Δωρεάν εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας κατά τη διάρκεια των σπουδών

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 28081

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας, στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
Ειδικότερα, το Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» αποσκοπεί, μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής και άσκησης:
α. στην εξειδίκευση και στην επικαιροποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης πτυχιούχων ελληνικών, ιταλικών ή άλλων ευρωπαϊκών Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών και λοιπών Επιστημών υπό το πρίσμα της Διά Βίου Μάθησης, στους τομείς:
- της διδακτικής μεθοδολογίας σε τυπικές και μη τυπικές δομές εκπαίδευσης
- της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής/εκπαίδευσης
- των νέων τεχνολογιών διδασκαλίας και εκπαίδευσης σε τυπικές και μη τυπικές εκπαιδευτικές δομές
β. στη διασφάλιση των επιστημονικών προϋποθέσεων για όσους/-ες μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
γ. στη σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι/-ες θα καταστούν ικανοί/-ές να παράγουν νέα γνώση στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς
δ. στη διδασκαλία και την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας.
 


Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)  στις «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» με τις εξής κατευθύνσεις:

 1. Διδακτική μεθοδολογία: καινοτομίες στη διδακτική πράξη
 2. Διδακτική μεθοδολογία: εκπαίδευση ενηλίκων
 3. Διαπολιτισμική παιδαγωγική και εκπαίδευση / Ψυχοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές πολιτικές και παρεμβάσεις: από τον πολυπολιτισμό στον διαπολιτισμό.


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της Ιταλίας ή άλλων χωρών της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών Σχολών και Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τμημάτων Τ.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13/29-01-2019, τ. Α΄).
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπουδών Α΄ κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Φ.Ε.Κ. 80/01-04-2005, τ. Α΄).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν σε αυτό είναι συναφή με το αντικείμενο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
 


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα τρία (3) πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄ και Γ΄). Το σύνολο των μαθημάτων είναι υποχρεωτικά. Τα δέκα (10) αφορούν όλους/-ες τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ενώ τα δύο (2) εξειδικεύονται σε κάθε μία από τις τρεις (3) κατευθύνσεις του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Κατά το τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματική Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε τριάντα (30).
Τα μαθήματα του Προγράμματος διεξάγονται με διά ζώσης συναντήσεις και παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης για έως και το 35% των συνολικών ωρών σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄).
 


Επιπλέον Πληροφορίες

Η γνώση της ιταλικής γλώσσας δεν αποτελεί προαπαιτούμενο προσόν για την εγγραφή και τη φοίτηση στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
Καινοτομία του Προγράμματος αποτελεί η δωρεάν εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας κατά τη διάρκεια των σπουδών.

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Διακρατικό Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  4
 • Αριθμός Εισακτέων
  60
 • Δίδακτρα
  2800 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  25310 39422
 • Ιστοσελίδα
  https://dddpms.bscc.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών
Επόμενο Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές