MENU
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

PostGraduate Studies

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του. Τα τέλη φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Δ.Π.Θ. συγκριτικά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και τα Π.Μ.Σ. από άποψη επιστημονικού αντικειμένου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.  
Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν εξήντα δύο (62) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  εκ των οποίων τα δέκα (10) είναι χωρίς τέλη φοίτησης, καλύπτοντας ποικίλα επιστημονικά πεδία που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής του.   
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  πέραν της εμβάθυνσης στη γνώση, της προώθησης της έρευνας και της εξειδίκευσης στα αντικείμενα των βασικών γνωστικών περιοχών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., ενθαρρύνουν τη διεπιστημονικότητα και την προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων με τη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων του αλλά επιδιώκουν και την εξωστρέφεια με την ίδρυση Διακρατικών Π.Μ.Σ., Διιδρυματικών Π.Μ.Σ., Διατμηματικών Π.Μ.Σ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ίδρυσε και λειτουργεί ένα (1) Διακρατικό Π.Μ.Σ., έξι (6) Διιδρυματικά Π.Μ.Σ., τρία (3) Διατμηματικά Π.Μ.Σ. και πενήντα πέντε (55) Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ., που οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 
Οι αντικειμενικοί στόχοι των Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:

 • Η παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των αντίστοιχων Π.Μ.Σ.
 • Η υποστήριξη της έρευνας, εμπειρικής και θεωρητικής.
 • Η στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, των οργανισμών, της οικο¬νομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
 • Η συνεργασία με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Η στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων.
 • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.
 • Η παροχή ουσιαστικών και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είτε χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος, είτε έχουν ως κύρια πηγή χρηματοδότησης την καταβολή τελών φοίτησης. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), προκειμένου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα των Π.Μ.Σ., αναζητά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως δωρεές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα. Επίσης προωθεί την εφαρμογή συστήματος υποτροφιών με οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια καθώς και με το κριτήριο της απόδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 και της παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, στον δεύτερο κύκλο σπουδών και στον τρίτο κύκλο σπουδών, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών των Σχολών του Δ.Π.Θ., καθώς και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών αυτών.
Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. με την αριθμ. 3/2/27.09.2018 απόφασή της (Β΄4733/23.10.2018) καθόρισε όλες τις ρυθμίσεις σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) των Σχολών του Δ.Π.Θ. και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών.
Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

«Έρευνα και Καινοτομία στις Επιστήμες Υγείας» (Research and Innovation in Health Sciences) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Τμήμα Ιατρικής 4021

Αντικείμενο - Σκοπός

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις επιστήμες υγείας και συγκεκριμένα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις αρχές και τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στον χώρο των επιστημών υγείας. Η διδασκαλία θα περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση στις αρχές και τη μεθοδολογία για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και παραγωγή καινοτομίας με έμφαση στις ιδιαιτερότητες του χώρου των επιστημών υγείας και την εφαρμογή των αρχών μέσα από εκτεταμένη άσκηση.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Η κατάρτιση – εξειδίκευση νέων ικανών και αποτελεσματικών επιστημόνων στις διεπιστημονικές αρχές της μεθοδολογίας αιχμής στην έρευνα και καινοτομία στις επιστήμες υγείας.
 2. Η ανάπτυξη του γνωστικού υποβάθρου, για την αποτελεσματικότητα και ευελιξία των νέων επιστημόνων στη δυναμική διαδικασία εξέλιξης και προσαρμογής στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στην έρευνα και καινοτομία. 
 3. Η διαμόρφωση ώριμης και καθολικής επιστημονικής σκέψης, σε όλες τις πτυχές διεξαγωγής και κριτικής ανάλυσης της έρευνας (με έμφαση σε έρευνα στις επιστήμες υγείας), για άρτιο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου καθώς και τον σχεδιασμό καινοτομίας.
 4. Η ευρύτερη επιστημονική προσέγγιση της φιλοσοφίας της επιστημονικής έρευνας (με έμφαση σε έρευνα στον χώρο των επιστημών υγείας), σε συνδυασμό με την πληρέστερη και βαθύτερη μελέτη των στόχων και των κινήτρων όλων των ειδών της.
 5. Η μελέτη και εξοικείωση με τις τεχνικές και τα εργαλεία αναζήτησης, ερμηνείας, κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης της βιβλιογραφίας στις επιστήμες υγείας.
 6. Η κατάρτιση σε όλα τα βήματα ανάπτυξης του ερευνητικού ερωτήματος, καθώς και στις αρχές και τις μεθόδους επιστημονικής του διερεύνησης και τεκμηρίωσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αυτές της συλλογής, σύνθεσης και ανάλυσης δεδομένων και της αποφυγής σφαλμάτων λήψης, μέτρησης, αποτύπωσης και μεροληψίας.
 7. Η γνώση και εμπέδωση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν την έρευνα και καινοτομία σε όλες τις πτυχές της στο χώρο των επιστημών υγείας και αφορούν όχι μόνο την πνευματική ιδιοκτησία, αλλά και την ιδιοκτησία και ασφάλεια των ερευνητικών δεδομένων και της καινοτομίας.
 8. Η γένεση, μορφοποίηση, δοκιμή και επιλογή ιδεών για βιώσιμη και αποτελεσματική καινοτομία στις επιστήμες υγείας.
 9. Η διαμόρφωση μιας υγιούς και βιώσιμης επιχειρηματικής και τεχνολογικής πρότασης.
 10. Η αναζήτηση και έλξη πηγών χρηματοδότησης και η δομημένη και τεκμηριωμένη ανταπόκριση της πρότασης έρευνας και καινοτομίας στις σύγχρονες ανάγκες και επιταγές του χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας.
 11. Η ανάπτυξη των αρχών και των κανόνων της συνεργασίας σε διεπιστημονική ομάδα και κοινοπραξία για τη διαχείριση έργου καινοτομίας. Η γνώση των όρων και των προϋποθέσεων διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης έργων.
 12. Η κατάρτιση στα συστήματα και τις διαδικασίες πιστοποίησης των νέων μεθόδων, τεχνικών ή προϊόντων, η γνώση και η αξιολόγηση του φάσματος τεχνολογίας και των τεχνολογικών προτύπων στο χώρο της υγείας
 13. Η διεπιστημονική θεώρηση ολοκληρωμένης, πολύπλευρης, σφαιρικής προσωπικότητας ερευνητή και της ένταξης και ανάδειξής της στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.
 14. Η κάλυψη του κενού μεταξύ των προπτυχιακών σπουδών και της ανάληψης ώριμων ερευνητικών πρωτοβουλιών, η σύνδεση μεταξύ του οραματισμού και της πραγμάτωσης ερευνητικών προτάσεων και έργων καινοτομίας στο χώρο της υγείας
 15. Η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού, με γνώσεις και δεξιότητες, που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύτατο φάσμα επιστημών, σε όλα τα πεδία του χώρου των επαγγελμάτων υγείας, με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στο σύστημα παροχής υγείας και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Απονέμει

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Έρευνα και Καινοτομία στις Επιστήμες Υγείας».


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Τεχνολογικών Επιστημών, Γεωπονικών Σχολών, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 75.

Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της άσκησης πρακτικής εφαρμογής


Επιπλέον Πληροφορίες

Η γλώσσα της διδασκαλίας είναι η Ελληνική και κατά περίπτωση η Αγγλική.

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  2
 • Αριθμός Εισακτέων
  70
 • Δίδακτρα
  2000 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2551030329

Εκτύπωση
Προηγούμενο «Technological & Management Advances on Intelligent Transportation Electrification Systems» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές