MENU
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

PostGraduate Studies

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του. Τα τέλη φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Δ.Π.Θ. συγκριτικά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και τα Π.Μ.Σ. από άποψη επιστημονικού αντικειμένου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.  
Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν εξήντα δύο (62) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  εκ των οποίων τα δέκα (10) είναι χωρίς τέλη φοίτησης, καλύπτοντας ποικίλα επιστημονικά πεδία που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής του.   
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  πέραν της εμβάθυνσης στη γνώση, της προώθησης της έρευνας και της εξειδίκευσης στα αντικείμενα των βασικών γνωστικών περιοχών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., ενθαρρύνουν τη διεπιστημονικότητα και την προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων με τη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων του αλλά επιδιώκουν και την εξωστρέφεια με την ίδρυση Διακρατικών Π.Μ.Σ., Διιδρυματικών Π.Μ.Σ., Διατμηματικών Π.Μ.Σ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ίδρυσε και λειτουργεί ένα (1) Διακρατικό Π.Μ.Σ., έξι (6) Διιδρυματικά Π.Μ.Σ., τρία (3) Διατμηματικά Π.Μ.Σ. και πενήντα πέντε (55) Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ., που οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 
Οι αντικειμενικοί στόχοι των Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:

 • Η παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των αντίστοιχων Π.Μ.Σ.
 • Η υποστήριξη της έρευνας, εμπειρικής και θεωρητικής.
 • Η στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, των οργανισμών, της οικο¬νομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
 • Η συνεργασία με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Η στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων.
 • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.
 • Η παροχή ουσιαστικών και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είτε χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος, είτε έχουν ως κύρια πηγή χρηματοδότησης την καταβολή τελών φοίτησης. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), προκειμένου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα των Π.Μ.Σ., αναζητά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως δωρεές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα. Επίσης προωθεί την εφαρμογή συστήματος υποτροφιών με οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια καθώς και με το κριτήριο της απόδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 και της παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, στον δεύτερο κύκλο σπουδών και στον τρίτο κύκλο σπουδών, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών των Σχολών του Δ.Π.Θ., καθώς και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών αυτών.
Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. με την αριθμ. 3/2/27.09.2018 απόφασή της (Β΄4733/23.10.2018) καθόρισε όλες τις ρυθμίσεις σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) των Σχολών του Δ.Π.Θ. και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών.
Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

«Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο» (Greek Alphabetic Scripts, Writing Μaterials and their Contents)

του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 1582

Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο» των Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. εντάσσεται στον στρατηγικό́ σχεδιασμό́ του Δ.Π.Θ. και του Ε.Κ.Π.Α., διέπεται από́ επιστημονική́ συνοχή́ και αποσκοπεί́ τόσο στην προαγωγή́ της φιλολογικής και ιστορικής παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών όσο και στην ανάπτυξη ειδικής επιστημονικής ερευνάς. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποβλέπει: στο πλαίσιο του Β´ κύκλου σπουδών, πρώτον, στη διεύρυνση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και τη μεγαλύτερη εξειδίκευση τους στις βασικές και τις επιμέρους ειδικεύσεις της φιλολογικής και ιστορικής επιστήμης, δεύτερον, στην προπαρασκευή τους για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Μέσω του Προγράμματος επιδιώκεται εξάλλου η ενίσχυση των Παπυρολογικών, Παλαιογραφικών και Επιγραφικών Σπουδών με έμφαση στα λογοτεχνικά κείμενα, καθώς και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένους επιστήμονες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. 

Αντικείμενο

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο», που υποστηρίζεται από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. και το Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη συστηματική και ενδελεχή μελέτη των κειμένων της ελληνικής αρχαιότητας, κυρίως λογοτεχνικών, που παραδίδονται σε πάπυρο και άλλους συναφείς φορείς γραφής (όστρακα, ξύλινες πινακίδες, υφάσματα κ.λπ.), χειρόγραφα και επιγραφές. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι να παρέχει ποιοτική και υψηλού επιπέδου επιστημονική γνώση που αφορά στα γνωστικά πεδία της Παπυρολογίας, της Παλαιογραφίας και της Επιγραφικής. Μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων γνωστικών δεξιοτήτων, όπως είναι η ευχέρεια στην ανάγνωση και μελέτη των κειμένων που διασώζονται σε παπύρους, χειρόγραφα και επιγραφές, η κατανόηση του τρόπου αξιοποίησης των ως άνω διασωζόμενων κειμένων για τη μελέτη του αρχαίου κόσμου, της γλώσσας, της γραμματείας και της ιστορίας του, η χρήση συναφών τεχνολογικών μέσων και βάσεων δεδομένων, η ικανότητα μελέτης νέων κειμένων. 
    Το Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο» έχει ως απώτερο στόχο την κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν την εκπαίδευση, τα ερευνητικά ιδρύματα, τη δημόσια διοίκηση, τους πολιτιστικούς φορείς και τα πανεπιστήμια, θα είναι σε θέση να εκπονήσουν διδακτορικές διατριβές στον χώρο της Παπυρολογίας, της Παλαιογραφίας και της Επιγραφικής καθώς και της ευρύτερης Κλασικής Φιλολογίας και Ιστορίας, και θα ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία του Ε.Κ.Π.Α. και του Δ.Π.Θ. με την προώθηση της έρευνας και τη δημοσιοποίησή της. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο» συμβάλλει επιπλέον στον σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων (π.χ. με την ανάπτυξη σχετικών ψηφιακών εργαλείων) και στην επικαιροποίηση της γνώσης παλαιών αποφοίτων αρχαιογνωστικών τμημάτων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης. 
    
 


Απονέμει

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. 


Υποψήφιοι Εισαγωγής

 1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Γίνονται δεκτοί υπότροφοι δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο Δ.Π.Μ.Σ.
 3. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 μετά από αίτηση τους και μόνο ένας κατ’ έτος, εφόσον υπηρετούν σε Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α. ή του Δ.Π.Θ. και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. 

Οι επιτυχόντες στο Δ.Π.Μ.Σ. πτυχιούχοι πανεπιστημίων της αλλοδαπής υποχρεούνται να προσκομίζουν πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κάθε νέος διετής κύκλος του Δ.Π.Μ.Σ. ξεκινά με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Με αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Ε.Δ.Ε. είναι δυνατή η έναρξη ενός κύκλου του Δ.Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Στην περίπτωση αυτή τροποποιούνται αναλόγως οι προθεσμίες εγγραφής των φοιτητών.
Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ φοιτήτριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης, και κατά περίπτωση εξ αποστάσεως ή σε block μαθημάτων, αναλόγως προς τις συνθήκες και τις αποφάσεις του διδάσκοντος και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι πιστωτικές μονάδες του κάθε μαθήματος είναι 10, ενώ της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.) είναι 30. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας. 
Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή κατά περίπτωση στην αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή, με σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και με απόφαση της Ε.Δ.Ε., δύναται να είναι η αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική.


Α. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Με την έναρξη του Δ.Π.Μ.Σ. ενδέχεται να απαιτηθεί οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες να παρακολουθήσουν τις προ-εκπαιδευτικές εντατικές δραστηριότητες και σειρά από έξι σεμινάρια (διάρκειας 2 ωρών το καθένα) σχετικά με τις δεξιότητες έρευνας για τους κλασικούς φιλολόγους και ιστορικούς. Οι δραστηριότητες και τα σεμινάρια πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη και κατά την διάρκεια των μαθημάτων και οργανώνονται ανά έτος μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Ε.Δ.Ε. 
 

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Διϊδρυματικό Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  4
 • Αριθμός Εισακτέων
  70
 • Δίδακτρα
  4400 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2531039900,2531039916
 • Ιστοσελίδα
  https://scripts.helit.duth.gr/
Εκτύπωση
Προηγούμενο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου, Αστικού Δικονομικού Δικαίου και Ιστορίας του Δικαίου και των Θεσμών»
Επόμενο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (“BIOMEDICAL INFORMATICS”)

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές