MENU
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

PostGraduate Studies

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του. Τα τέλη φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Δ.Π.Θ. συγκριτικά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και τα Π.Μ.Σ. από άποψη επιστημονικού αντικειμένου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.  
Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν εξήντα δύο (62) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  εκ των οποίων τα δέκα (10) είναι χωρίς τέλη φοίτησης, καλύπτοντας ποικίλα επιστημονικά πεδία που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής του.   
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  πέραν της εμβάθυνσης στη γνώση, της προώθησης της έρευνας και της εξειδίκευσης στα αντικείμενα των βασικών γνωστικών περιοχών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., ενθαρρύνουν τη διεπιστημονικότητα και την προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων με τη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων του αλλά επιδιώκουν και την εξωστρέφεια με την ίδρυση Διακρατικών Π.Μ.Σ., Διιδρυματικών Π.Μ.Σ., Διατμηματικών Π.Μ.Σ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ίδρυσε και λειτουργεί ένα (1) Διακρατικό Π.Μ.Σ., έξι (6) Διιδρυματικά Π.Μ.Σ., τρία (3) Διατμηματικά Π.Μ.Σ. και πενήντα πέντε (55) Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ., που οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 
Οι αντικειμενικοί στόχοι των Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:

 • Η παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των αντίστοιχων Π.Μ.Σ.
 • Η υποστήριξη της έρευνας, εμπειρικής και θεωρητικής.
 • Η στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, των οργανισμών, της οικο¬νομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
 • Η συνεργασία με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Η στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων.
 • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.
 • Η παροχή ουσιαστικών και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είτε χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος, είτε έχουν ως κύρια πηγή χρηματοδότησης την καταβολή τελών φοίτησης. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), προκειμένου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα των Π.Μ.Σ., αναζητά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως δωρεές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα. Επίσης προωθεί την εφαρμογή συστήματος υποτροφιών με οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια καθώς και με το κριτήριο της απόδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 και της παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, στον δεύτερο κύκλο σπουδών και στον τρίτο κύκλο σπουδών, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών των Σχολών του Δ.Π.Θ., καθώς και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών αυτών.
Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. με την αριθμ. 3/2/27.09.2018 απόφασή της (Β΄4733/23.10.2018) καθόρισε όλες τις ρυθμίσεις σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) των Σχολών του Δ.Π.Θ. και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών.
Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

«Technological & Management Advances on Intelligent Transportation Electrification Systems» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

σε συνεργασία με τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 619

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Δ.Π.Μ.Σ. εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (Δ.Π.Θ.) και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Ε.Μ.Π.), διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας και την παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης στους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς των Σύγχρονων Συστημάτων Μεταφοράς και των Τεχνολογιών Εξηλεκτρισμού και Διαχείρισής τους.

Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και κατά συνέπεια στην παροχή των κατάλληλων εκείνων θεωρητικών και πρακτικών εφοδίων που θα δώσουν στους αποφοίτους του τη δυνατότητα: αφενός να ακολουθήσουν ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στην περιοχή των Σύγχρονων Συστημάτων Μεταφοράς και των Τεχνολογιών Εξηλεκτρισμού και Διαχείρισής τους, συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο και αφετέρου να ασχοληθούν επαγγελματικά στον χώρο των Σύγχρονων Συστημάτων Μεταφοράς και των Τεχνολογιών Εξηλεκτρισμού και Διαχείρισής τους, παραμένοντας δημιουργικοί και παραγωγικοί σε ένα περιβάλλον ταχύτατα μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. Επιπλέον, σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η διάχυση της γνώσης και της έρευνας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η θέσπιση δεσμών συνεργασίας του Δ.Π.Θ. και του Ε.Μ.Π. με Εθνικά και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά δίκτυα, καθώς και η συμβολή του στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και της κοινωνίας διαμέσου της αλληλεπίδρασής του με τους παραγωγικούς και άλλους κοινωνικούς φορείς, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την προώθηση της καινοτομίας και την εν γένει ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, παραγωγικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

 

Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί να αποτελέσει τον βασικό πόλο παροχής υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στον κρίσιμο τομέα του εξηλεκτρισμού των Μεταφορών. Η ανάγκη αυτή είναι σήμερα επιτακτική, καθώς απαιτείται η δημιουργία του απαραίτητου εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα υλοποιήσει τον μετασχηματισμό του κλάδου των Μεταφορών σε πλήρως εξηλεκτρισμένο, οδηγώντας έτσι στην πράσινη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας (σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και επιταγές).

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η συνεργασία του ΔΠΘ με το ΕΜΠ σε αυτόν τον Τεχνολογικό Τομέα αιχμής, αποσκοπεί στη διεύρυνση του Πανεπιστημίου μας στον γεωγραφικό χώρο της ΝΑ Ευρώπης, στον οποίον εδράζεται – γεγονός που δικαιολογεί τη χρήση της αγγλικής γλώσσας στο εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. Φιλοδοξία λοιπόν αυτής της προσπάθειας, είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών Πανεπιστημίων, η προσέλκυση υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών φοιτητών και η ποιοτική εξειδίκευσή τους και η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού ακαδημαϊκά και ερευνητικά περιβάλλοντος που θα προσελκύσει νέους επιστήμονες και φοιτητές να επενδύσουν στο ΔΠΘ.


Απονέμει

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Technological & Management Advances on Intelligent Transportation Electrification Systems».


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι είναι:

 1. Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, του Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, του Ναυπηγού Μηχανικού, του Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, του Χημικού Μηχανικού, Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή άλλης σχετικής ειδικότητας.
 2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ναυπηγού Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Φυσικού, ή άλλης σχετικής ειδικότητας.
 3. Διπλωματούχοι / Πτυχιούχοι Σχολών Μηχανικού των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, του Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, του Ναυπηγού Μηχανικού, του Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, του Χημικού Μηχανικού, Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή άλλης σχετικής ειδικότητας.
 4. Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής τετραετούς φοίτησης των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90. 

Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας.
 


Επιπλέον Πληροφορίες

Η γλώσσα της διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας  είναι η Αγγλική. Σε περίπτωση αμιγώς Ελληνόφωνων ακροατηρίων σε μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι δυνατή και η χρήση της Ελληνικής.

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Διϊδρυματικό Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  3
 • Αριθμός Εισακτέων
  50
 • Δίδακτρα
  4500 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2541079016, 2541079739
 • Ιστοσελίδα
  http://www.ee.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο «Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών»
Επόμενο «Έρευνα και Καινοτομία στις Επιστήμες Υγείας» (Research and Innovation in Health Sciences) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές