MENU
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

Αποφασίζουμε

Την έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4957/2022.

H θητεία του Σ.Δ. άρχεται από την ημερομηνία συγκρότησής του και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2026.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ο αριθμός των Ομότιμων Καθηγητών ή αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. που μπορούν να επιλεγούν δεν υπερβαίνει τον έναν (1) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4957/2022.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση εξωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα, και σε κάθε περίπτωση είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εξωτερικού μέλους:
α) Μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
β) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
γ) Ερευνητές κάθε βαθμίδας και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), μόνιμοι ερευνητές λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
δ) Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα επισκέπτη Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή του Α.Ε.Ι. του άρθρου 171, ή εντεταλμένου διδάσκοντα του άρθρου 173 ή ερευνητή επί συμβάσει του άρθρου 172 κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει επί φυσικών προσώπων που έχουν παράλληλα θέση Καθηγητή σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.
ε) Οποιοσδήποτε είχε οικονομική συναλλαγή με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,  τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θ ή την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Δ.Π.Θ. με σκοπό το κέρδος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης, με εξαίρεση την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ/Δ.Π.Θ.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol-staff@duth.gr, μέσω αποστολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται ως Παράρτημα στην παρούσα. 

Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

  1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.
  2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  3. Οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι θα υποστηρίξει την υποψηφιότητά του/ης (προαιρετικό)
  4. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή στη θέση του εσωτερικού μέλους (προαιρετικό).

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρωτοκολλούνται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει η αίτησή του.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα Ελλάδος 14.00.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παραταθεί άπαξ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ακόμη, αν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να υπερβεί την 31-10-2022 (ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης).

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της παρούσας, οι υποψηφιότητες συγκεντρώνονται από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία που έχει αναλάβει την υποστήριξη της διαδικασίας και διαβιβάζονται με επιμέλειά της στα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου (επωνυμία), όπως αυτά αναδειχτούν από άμεση και καθολική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4957/2022 και την υπ’ αριθμ. 99286/Ζ1/ 08/08/2022 Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (B 4211).

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Σ.Δ., ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης συγκαλεί τα εσωτερικά μέλη σε συνεδρίαση με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί και την ανάδειξη των εξωτερικών μελών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ως άνω νόμου.

Τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αξιολογούν τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και την έρευνα ή τη συμβολή τους στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι που κρίνονται ως καταλληλότεροι για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6). Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των θέσεων των εξωτερικών μελών, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον αριθμό των θέσεων για τον οποίο δεν επετεύχθη η ως άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος, με την οποία συγκροτείται το Συμβούλιο Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 14 του ν. 4697/2022 και η οργάνωση και λειτουργία του διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13 του ίδιου νόμου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας σχετικά με τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση και τη διαδικασία ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση rector@duth.gr ή να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στο/α τηλέφωνο/α 25310-39042 ή 2531039271.

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στον εγχώριο και διεθνή ημερήσιο τύπο και σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ιστοσελίδες προκειμένου να λάβει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα. Επιπλέον, η παρούσα κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής προκειμένου να δημοσιευθούν στις ιστοσελίδες τους

   Ο Πρύτανης

                                                                                    Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης
                                                                                         Καθηγητής Χειρουργικής

 

 

Έγγραφα

Εκτύπωση
Αναζήτηση
Αρχείο
«Απρίλιος 2024»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345