MENU
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
/ Κατηγορίες: Αρχική, Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ114/Α/04.08.2017), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/Α/12-06-2020).
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων ίδρυση — συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (ΦΕΚ 124 Α').
 4. Την με αριθ. 137509/Ζ1/2018 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 490/31-8-2018 τ. ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-9-2018 έως 31-8-2022.
 5. Την αριθ. 147084/Ζ1/2021 (ΦΕΚ 5364/Β/19-11-2021) ΚΥΑ σχετική με τον καθορισμό του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 6. Tην αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/Α/15-9-2017) Υπουργική Απόφαση σχετική με τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017.
 7. Την αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΚΠΟΕ/62981/697/19-7-2022 αίτηση παραίτησης του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ, Καθηγητή κ. Ευάγγελου Δρυμπέτα.
 8. Την αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/60838/7509/24-7-2020 Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ (ΦΕΚ 614/12-8-2020 τ. ΥΟΔΔ)
 9. Τις διατάξεις των άρθρων 76-78 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020) - Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

Προκηρύσσει

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ, με θητεία έως 31.08.2023.

Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα από 10.00 έως και 14.00.

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που τυχόν χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα λάβει χώρα την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022 και ώρα από 10.00 έως και 14.00 ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Εκλόγιμοι είναι οι Καθηγητές/τριες πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτές/τριες Καθηγητές/τριες πλήρους απασχόλησης της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ. Δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.

Ο/Η Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή/ντριας Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

Ο/Η Κοσμήτορας εκλέγεται από σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με αίτηση αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου του Δ.Π.Θ. ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (protocol@duth.gr) μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2020 έως (ώρα 14.00) .

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα ορισθεί με απόφαση του Πρύτανη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους/τις υποψήφιους/ες Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων».

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου,  της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ και των Τμημάτων της Σχολής.

                                                                                             

                                                                               Ο Πρύτανης

 

                                                                   Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης

                                                                        Καθηγητής Χειρουργικής

 

Έγγραφα

Εκτύπωση
Αναζήτηση
Αρχείο
«Σεπτέμβριος 2023»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
28293031123
45678
910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678