MENU
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Δ.Π.Θ.,
/ Κατηγορίες: Αρχική, Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Δ.Π.Θ.,

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΚ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΞΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ Δ.Π.Θ.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με στόχο την αναγνώριση της διδακτικής αριστείας, την υιοθέτηση μεθόδων φοιτητοκεντρικής μάθησης και την αναβάθμιση της ποιότητας διδασκαλίας στην ευρύτερη Πανεπιστημιακή Κοινότητα, προσκαλεί το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους/τις αποφοίτους/ες του Δ.Π.Θ. για την υποβολή προτάσεων απονομής του βραβείου εξαίρετης διδασκαλίας σε υποψηφίους που προέρχονται από εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ., μέλη του ΠΑΚΕΚ με πανεπιστημιακό διδακτικό έργο τουλάχιστον πέντε χρόνια στο Δ.Π.Θ., σύμφωνα με την αριθ. 6/95/28-9-2023 απόφαση της Συγκλήτου (ΦΕΚ 5958/τ. Β΄/13-10-2023), με την οποία εγκρίθηκε ο παρακάτω Κανονισμός απονομής Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας του Δ.Π.Θ.

Σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό «η έννοια της εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας δεν αφορά μόνο στην ενδιαφέρουσα και κατανοητή διδασκαλία αλλά και στη διδασκαλία η οποία, μέσα από πολύπλευρες εκπαιδευτικές δράσεις, καθοδηγεί, εμπνέει και ανοίγει ορίζοντες και προοπτικές στους/στις φοιτητές/τριες, ενώ παράλληλα τους/τις καθιστά κοινωνούς του ακαδημαϊκού ήθους.

Στο πλαίσιο αυτό το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) αποσκοπεί α) στην ανάδειξη εκείνων των πανεπιστημιακών δασκάλων που διακρίνονται για το έργο τους παρέχοντας υψηλής ποιότητας διδασκαλία αποτελώντας παράδειγμα για τους/τις φοιτητές/τριες και τους/τις διδάσκοντες/ουσες και τιμώντας το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Τμήμα τους και β) στην αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας και στην υιοθέτηση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων και μεθόδων στο πλαίσιο της φοιτητοκεντρικής μάθησης στην ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα.

Το βραβείο - τιμητική πλακέτα και δίπλωμα- απονέμεται ετησίως από τον/την Πρύτανη του ΔΠΘ σε δημόσια τελετή που πραγματοποιείται κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών».

Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής του Βραβείου ισχύουν τα παρακάτω:

1. Υποβολή Υποψηφιοτήτων.

α. Υποψήφιοι/ες για το βραβείο Εξαίρετης  Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας του ΔΠΘ είναι μέλη ΔEΠ του ΔΠΘ και άλλο διδακτικό προσωπικό, μέλη του ΠΑΚΕΚ με πανεπιστημιακό διδακτικό έργο που έχουν διδάξει τουλάχιστον πέντε χρόνια στο ΔΠΘ.

β. Οι υποψήφιοι/ες προτείνονται από ένα ή περισσότερα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΔΠΘ (διδάσκοντες/ουσες, διδασκομένους/ες ή απόφοιτους/ες) που έχουν γνώση του διδακτικού έργου των προτεινομένων. Κάθε πρόταση υποψηφιότητας πρέπει να είναι ενυπόγραφη, θεωρείται εμπιστευτική και δύναται να επανεξετάζεται σε επόμενα έτη. 

γ. Στην πρόταση (Παράρτημα Ι) θα πρέπει να περιλαμβάνεται:

i) Βιογραφικό σημείωμα του/της προτεινόμενου/ης και

ii. Εισήγηση στην οποία θα παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό του έργο και θα τεκμηριώνεται το ακαδημαϊκό ήθος και η εξέχουσα ηθική συμπεριφορά του/της υποψηφίου/ας, άξια να προβληθεί ως πρότυπο για τους/τις φοιτητές/τριες αλλά και για τους/τις διδάσκοντες/ουσες του ΔΠΘ.

δ. Επισημαίνεται ότι:

-Κάθε πρόταση που υποβάλλεται αφορά έναν/μία μόνο ακαδημαϊκό.

-Δεν μπορεί να βραβευθεί ο/η ίδιος/α ακαδημαϊκός δεύτερη φορά. 

-Οι προτάσεις απευθύνονται στον/στην Αντιπρύτανη που είναι αρμόδιος/α για τα ακαδημαϊκά θέματα και κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων.

-Ο κατάλογος των υποψηφιοτήτων διατηρείται απόρρητος.

2. Επιτροπή Επιλογής

Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη που είναι αρμόδιος/α για τα Ακαδημαϊκά Θέματα του ΔΠΘ (ως Πρόεδρο) και τους/τις Κοσμήτορες των Σχολών του ΔΠΘ. Τα μέλη που συμμετέχουν στην Επιτροπή Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας δεν μπορούν να υποβάλουν προτάσεις ούτε και να προταθούν για το βραβείο.

3. Διαδικασία Επιλογής

α). Τα μέλη της Επιτροπή Επιλογής συνεδριάζουν κατά τον μήνα Νοέμβριο και μελετούν τις προτάσεις.

β). Πρόταση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν γίνεται δεκτή και η απόφαση κοινοποιείται στον/στους προτείνοντα/ες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

γ). Οι προτάσεις που γίνονται αποδεκτές προχωρούν στο επόμενο στάδιο. Κάθε προτεινόμενος/η ενημερώνεται μέσω σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος που κοινοποιείται και στον/στους προτείνοντα/ες, σχετικά με την υποψηφιότητά του και καταθέτει εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Επιτροπή τα εξής:

i). Υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα ΙΙ) με την οποία αποδέχεται την υποψηφιότητά του/της και, εφόσον επιθυμεί,

 ii). βιογραφικό ή άλλα στοιχεία προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς του/της.

δ). Μετά τη συλλογή των υπεύθυνων δηλώσεων και των επιπλέον στοιχείων η Επιτροπή προχωρά στην αξιολόγηση των προτάσεων και επιλέγει τον/την υποψήφιο/α τον/την οποίο/α προτείνει στη Σύγκλητο του ΔΠΘ.

ε). Η αξιολόγηση βασίζεται στο έργο του/της υποψηφίου/ας και ειδικότερα στη συμβολή του/της στην αποτελεσματική, ποιοτική και πρωτότυπη διδασκαλία, στην καθοδήγηση και υποστήριξη προς τους/τις φοιτητές/τριες στη διασύνδεση της διδασκαλίας του/της με την έρευνα και την καινοτομία και στη συνολική απήχηση που έχει ως Πανεπιστημιακός/ή δάσκαλος/α εντός και εκτός ΔΠΘ.

στ). Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες με βάση τα στοιχεία:

  • που περιγράφονται στην εισήγηση των προτεινόντων/ουσών,
  • που αντλεί για τη διδακτική αριστεία των υποψηφίων από το πληροφοριακά συστήματα του e-class της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ. Ο/ Η υποψήφιος/ α πρέπει να έχει υποβάλει απογραφικά δελτία μαθήματος και διδάσκοντος/ουσας,
  • που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό των υποψηφίων. 

ζ). Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο εκάστου έτους και η Επιτροπή Επιλογής καταλήγει στον/στην προτεινόμενο/η για το βραβείο. Η πρόταση της Επιτροπής διαβιβάζεται προς τη Σύγκλητο προς έγκριση συνοδευόμενη από πρακτικό που υποβάλλεται και στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων.

η). Η Σύγκλητος του ΔΠΘ και η ακαδημαϊκή κοινότητα  του Ιδρύματος  ενημερώνονται μόνον για τον/ την προτεινόμενο/η.

 

4. Προθεσμία υποβολής

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι από τη Πέμπτη 16 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 με αποστολή στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων: protocol-academic@duth.gr. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής καμία υποψηφιότητα δεν γίνεται δεκτή.

Παρακαλούμε, για οποιαδήποτε πληροφορία, να απευθύνεστε στην κα Ευαγγελινή Δαρδαγάνη στο τηλέφωνο 2531039066 (εσωτερικό 74066) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  edardaga@admin.duth.gr.

 

Επισυνάπτονται τα Παραρτήματα:

  1. Πρόταση υποψηφιότητας για το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας ΔΠΘ
  2. Υπεύθυνη δήλωση.

 Η Αντιπρύτανης

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων

και Δια Βίου Εκπαίδευσης

 

 

 

Καθηγήτρια Μαρία Γρηγορίου

Έγγραφα

  • PARARTIMA I(.docx, 17,67 KB) - 23 μεταφορτώσεις

  • PARARTIMA II(.docx, 14,42 KB) - 15 μεταφορτώσεις

Εκτύπωση
Αναζήτηση
Αρχείο
«Ιούλιος 2024»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234