MENU
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγορών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγορών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στη Κομοτηνή (Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρύτανη αυτού.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΑΙ 208), όπως      αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (ΑΙ 214).

β) Του ν.δ 87/1973 « Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην»

( Α'159 ).

γ) Του π.δ 247/1996 «Σύσταση Νομικής Υπηρεσίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α' 185)

δ) Του πδ. 96/2006 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» (Α' 96) και ειδικότερα την παρ. 5 του άρθρου 1 αυτού.

2.Την απόφαση της υπ' αρ. 138/26-7-2022 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα : «Εγκριση πρότασης για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» (Θέμα Β3 Οικονομικά).

3. Την με αριθ.πρωτ, ΔΠΘ/ΔΟΔ/ΤΠΡ/62482/9867/333/15-7-2Ο22 (ΑΔΑ:6Τ8Ν46ΨΖΥ1-66 Ε) απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

4. Την Υ.Α. με αριθμ.41430 οικ. «Ασκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ)» (ΦΕΚ B' 5171/5-10-2022).

5. Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και της Νομικής Υπηρεσίας αυτού, καθώς επίσης και την παροχή δυνατότητας απασχόλησης ασκούμενων δικηγόρων.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

            Όσες/ους        ασκούμενες/ους         δικηγόρους     επιθυμούν      να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, στη Νομική Υπηρεσία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών να υποβάλουν την αίτησή τους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης:

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους από 1-1-2024 έως 31-12-2024 στη Νομική Υπηρεσία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ορίζονται σε δυο (2) για το έτος 2024.

  1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο Τμήμα Γενικού πρωτοκόλλου-Αρχείου (Κτίριο Διοίκησης-Ισόγειο-γρ.114) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ή θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δ/νση: protocol@duth.gr, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
  2. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση της 2ης μ.μ ώρας (14.00) της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα έως την 2η μ.μ ώρα (14.00μ.μ).
  3. Στις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες δηλώνουν:

α) τα στοιχεία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας τους β) τον Αριθμό Μητρώου Ασκούμενου/ Ασκούμενης, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο και εφ'όσον επιλεγούν θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους, γ) ότι καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησής τους στο Δ.Π.Θ διατηρούν την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου και δ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται:

  • αντίγραφα τίτλων σπουδών,
  • σύντομο βιογραφικό σημείωμα και
  • η βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος /αιτούσης στο ειδικό μητρώο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ή αντίγραφο κατατεθείσης αίτησης εγγραφής.

 

Μετά το πέρας των δέκα (10) ημερών η Νομική Υπηρεσία του Δ.Π.Θ επικοινωνεί με τους υποψηφίους ασκούμενους δικηγόρους και τους καλεί σε προφορική συνέντευξη και εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη διεξαγωγή της συνέντευξης το Πανεπιστήμιο αναρτά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος τα ονόματα των δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία.

  • Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των απασχολούμενων δικηγόρων, είναι ο εκάστοτε Νομικός Σύμβουλος της Νομικής Υπηρεσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
  • Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα με βάση το τηρούμενο μηνιαίο παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
  • Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον/στην ασκούμενο /ασκούμενη σχετική βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

 

 

                                                                 Ο Πρύτανης

                                       του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

                                                    Καθηγητής κ. Μάρης Φώτιος

 

Έγγραφα

Εκτύπωση
Αναζήτηση
Αρχείο
«Ιούλιος 2024»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234