MENU

Παράρτημα Διπλώματος

Γενικά Στοιχεία

Η διάταξη του άρθρου 15 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/2-8-2005 τ. Α΄) προβλέπει την έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος, το οποίο επισυνάπτεται στους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Επιπλέον η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ5/72535/Β3/18-7-2006 (ΦΕΚ 1091/ 10-08-2006 τ. Β΄), όπως διορθώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2161/8-11-2007 τ. Β΄), περιλαμβάνει τον Καθορισμό Παραρτήματος Διπλώματος. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο  δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία που παρέχουν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. 
Επισυνάπτεται στους τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (πτυχία, διπλώματα κ.λπ.).

Το Παράρτημα Διπλώματος α) δεν αποτελεί υποκατάστατο του πρωτότυπου διπλώματος και β) δεν εγγυάται αυτόματα την αναγνώριση του Διπλώματος. Επίσης στο Παράρτημα Διπλώματος δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό.

Τι Περιέχει 

Το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται μαζί με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Το Παράρτημα Διπλώματος είναι απλά ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για τη φύση, το επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών καθώς και για τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διευκολύνοντας την κατανόηση αυτών των πληροφοριών από Α.Ε.Ι., εργοδότες και Οργανισμούς εκτός της χώρας μας. 

Όπως ορίζεται στο νόμο και στη σχετική υπουργική απόφαση το βασικό περιεχόμενο του παραρτήματος είναι ενιαίο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει και για τον τύπο και τους τομείς του Παραρτήματος, οι οποίοι ορίζονται σε οκτώ (8). Οι τομείς αυτοί διαμορφώνονται επί χάρτου γραφής χρώματος λευκού, διαστάσεων 30 επί 21 εκατοστών περίπου, σύμφωνα με τον τύπο που προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ5/72535/Β3/18-7-2006 (ΦΕΚ 1091/ 10-08-2006 τ. Β΄), όπως διορθώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2161/8-11-2007 τ. Β΄). 

Ποτε Χορηγειται

Το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται μαζί με τον τίτλο σπουδών και εκδίδεται αυτόματα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η ημερομηνία έκδοσής του δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη αυτής. 

Το πρωτότυπο του παραρτήματος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για το χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δε συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή. Σε κάθε σελίδα του παραρτήματος θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του πτυχιούχου και ο αριθμός μητρώου.

Εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η εφαρμογή χορήγησης του Παραρτήματος Διπλώματος τέθηκε σε ισχύ για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Απόφαση υπ’ αριθμ. 2241/2004 σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων), ώστε η διαφάνεια των σπουδών, επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων των αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών της Ε.Ε. να ορίζεται με ενιαίο τρόπο. Από την ελληνική Νομοθεσία υιοθετήθηκε με βάση το Ν. 3374/2005, άρθρο 15 (ΦΕΚ Α΄189/2-8-2015).

Το Παράρτημα Διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO / CEPES. Στόχος του είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς «διαφάνειας» και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.). Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου, στον οποίο επισυνάπτεται αυτό το παράρτημα.

Υπεύθυνη για το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement)

Υπεύθυνη για το Παράρτημα Διπλώματος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (αριθμ. πρωτ. Β 4724/25-7-2012 στην αριθμ. 857/24-7-2012 συνεδρίασή του) έχει οριστεί η Καθηγήτρια του Τ.Ε.Φ.Α.Α. κα Μαρία Μιχαλοπούλου.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παράρτημα διπλώματος διατίθενται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html 

Τι προσφέρει το Παράρτημα Διπλώματος

Στους Φοιτητές:

 • Ένα έγγραφο το οποίο είναι ευανάγνωστο και εύκολα συγκρίσιμο στο εξωτερικό
 • Μία ακριβή περιγραφή της ακαδημαϊκής τους καριέρας και των ικανοτήτων/δεξιοτήτων, τις οποίες απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
 • Μία αντικειμενική περιγραφή των επιτευγμάτων τους και των δεξιοτήτων τους
 • Ευκολότερη πρόσβαση σε ευκαιρίες για εύρεση εργασίας και συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό
 • Προώθηση της απασχολησιμότητάς τους

Στα Ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης:

 • Διευκολύνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνωρισιμότητα, αυξάνοντας τη διαφάνεια των προσόντων των φοιτητών
 • Προστατεύει την εθνική/ιδρυματική αυτονομία προσφέροντας ένα κοινό πλαίσιο το οποίο είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη
 • Προάγει τις ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τα προσόντα τα οποία θα εκτιμηθούν σε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό πλαίσιο
 • Αυξάνει την ορατότητα του Ιδρύματος στο εξωτερικό
 • Προάγει την απασχολησιμότητα των αποφοίτων σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο
 • Προσφέρει εξοικονόμηση χρόνου καθώς παρέχει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα τα οποία αφορούν στη διοίκηση και γραμματειακή υποστήριξη των Ιδρυμάτων που καλύπτουν θέματα περιεχομένου και φορητότητας των παρεχόμενων τίτλων σπουδών