Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

Ταυτότητα

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε, κατ΄εφαρμογή του α. 3 παρ.7 του Ν. 1268/82, με το ΠΔ 108/1989 (ΦΕΚ Α΄46/10-2-1989) και λειτουργεί με τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας, σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ. που αποτελεί το καταστατικό της και το νόμο περί Α.Ε.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΔΠ/ΔΠΘ μετά από αύξηση (Π.Δ. 351/1994 ΦΕΚ Α΄186/7-11-1994 και προσαρμογή του σε Ευρώ (Π.Δ. 173/1994 ΦΕΚ Α΄3-8-2004) είναι 300.000 Ευρώ. Η μία μετοχή της ανήκει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Σκοπός της είναι η Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που της έχει ανατεθεί προς διαχείριση με αποφάσεις του ΔΠΘ.

Η ΕΑΔΠ/ΔΠΘ διοικείται από 7μελές Δ.Σ., 3ετούς θητείας, που ορίζεται από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ, που λειτουργεί με τη μορφή της Γενικής Συνέλευσης ως ανώτατου οργάνου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει εκ του καταστατικού ως Πρόεδρος ο Πρύτανης του ΔΠΘ με αναπληρωτή του τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. εκτελούνται με την ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου που εκλέγεται από το Δ.Σ. και είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (1/9/2015-31/8/2018)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αθανάσιος Καραμπίνης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πρύτανης του Δ.Π.Θ., Πρόεδρος
2. Στέφανος Παύλου, Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., Διευθύνων Σύμβουλος
3. Μαρίκα Γιούνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής, Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., μέλος
4. Σταύρος Σταυράκογλου, Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, μέλος
5. Γεώργιος Κυμπαρίδης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, μέλος
6. Δημήτριος Πολιτειάδης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Κομοτηνής, μέλος
7. Νικόλαος Παπαθανασίου, Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Θράκης, μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Φώτιος Μάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών του Δ.Π.Θ., Αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Πλουμής Πασαδάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.
3. Απόστολος Καραγκουνίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
4. Ζωή Κοσμίδου, Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
5. Ισμήνη Στεργιαννίδου, Λέκτορας του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ.
6. Ειρήνη Φιλίππου, Υποδιευθύντρια Τράπεζας Πειραιώς Κομοτηνής
7. Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
Κομοτηνή, T.K.69100
25310 34122, 25310 34919,
Fax: 25310 34919
Ιστοσελίδα: eadp.duth.gr.