Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Η Επιτροπή Ερευνών

Πρόεδρος Μπότσαρης Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής-Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π. Θράκης
Γραμματέας Μεϊμάρη Τούνα

Ιστορικό - Σκοπός

Στις 26 Νοεμβρίου του 1981 στη με αριθμό 187 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ερεύνης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 432/1981 «Περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας». Η ενέργεια σηματοδότησε την ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), που στο εξής θα αναφέρεται ως Ε.Λ.Κ.Ε, είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων. (ΚΑ/679/22.8.1996 κοινή υπουργική απόφαση, άρθρο 1, παρ. 2).

Οργανωτική δομή και λειτουργία

Η διοίκηση και διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε πραγματοποιείται από τα όργανά του και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση του Δ.Π.Θ., η οποία όμως παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία και τα πεπραγμένα του με βάση τις διαδικασίες τις προβλεπόμενες από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.
Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 της ΚΑ/679/22.8.1996 κοινής υπουργικής απόφασης τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού είναι:

• Η Επιτροπή Ερευνών και
• Η Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΦΜ: 999975749 - Δ.Ο.Υ.: (Α’-B') ΞΑΝΘΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 12, 67132 ΞΑΝΘΗ
Τηλ: 25410 79451, Fax: 25410 79454

Ιστοσελίδα: www.rescom.duth.gr.