Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών

Ταυτότητα

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών (Ε.Η.Δ.Ε.) του Δ.Π. Θράκης είναι διεπιστημονική, ορίζεται από τη Σύγκλητο, επιλαμβάνεται θεμάτων για την τήρηση των κανόνων του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών του Δ.Π. Θράκης και διαβιβάζει τη γνώμη της στα αρμόδια εθνικά και διεθνή όργανα. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες της επιτροπής συνοψίζονται ως ακολούθως:
-Γνωμοδοτεί σε θέματα που προκύπτουν και άπτονται της Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών του Δ.Π. Θράκης.
-Eγκρίνει τις προτάσεις που υποβάλουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος στους διαφόρους χρηματοδοτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό και τη μεθοδολογία της πρότασης (πρωτόκολλο συλλογής δεδομένων) μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.
-Εγκρίνει το σκοπό και τη μεθοδολογία (πρωτόκολλο-διαδικασία εκτέλεσης και συλλογής των δεδομένων) των ερευνητικών εργασιών που υποβάλουν προς δημοσίευση τα μέλη Δ.Ε.Π. και οι ερευνητές του ιδρύματος, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.
-Αναλαμβάνει την εκπόνηση και περιοδική ενημέρωση του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών του Δ.Π. Θράκης.
-Δημιουργεί και ενημερώνει την αντίστοιχη ιστοσελίδα της Ε.Η.Δ.Ε. του Δ.Π. Θράκης προς ενημέρωση των μελών του πανεπιστημίου επί των βασικών αρχών και κανόνων της δεοντολογίας ερευνών.

Σύνθεση της Επιτροπής

Πρόεδρος:
Χαριτωμένη Πιπερίδου Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής και Αναπληρωτή Πρύτανη του Δ.Π.Θ.

Τακτικά μέλη:
1. Στέφανος Σπάρταλης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, της Πολυτεχνικής Σχολής.
2. Σάββας Τοκμακίδης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
3. Ιωάννης Μπέκας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής.
4. Χαράλαμπος Σακονίδης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
5. Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας.
6. Φλώρα Μανακίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.
7. Χαράλαμπος Πουλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.
8. Ευάγγελος Μανωλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας.

Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα:
1. Αλέξανδρος Ρήγας, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής.
2. Κωνσταντίνος Λαπαρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
3. Δημήτριος Σταματιάδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής.
4. Γαλήνη Ρεκαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
5. Περιστέρα Πάσχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας.
6. Ελένη Μπολιάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.
7. Γεώργιος Σαραφόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.
8. Γεώργιος Μπρούφας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
Κομοτηνή, T.K.69100
25310 39282-1
Fax: 25310 39032
Ιστοσελίδα: ethics.duth.gr.