Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Τα μέλη της ΜοΔιΠ

Νικόλαος Αγγελούσης, Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ, Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μιλτιάδης Λαζαρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, Μέλος και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Γαλήνη Ρεκαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Σπυρίδων Κουτρούμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
Βασίλειος Προφυλλίδης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Ιωάννης Μπέκας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής

Ιστορικό - Σκοπός

Η ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης της Ποιότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΜΟΔΙΠ/ΔΠΘ) ορίσθηκε με την με αριθμό A5814/18-2-2008 απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης σε εφαρμογή του Νόμου 3374/2005 (άρθρο 2 παρ.4).

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικά, και λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος (Ν.3374/2005, άρθρο 5§4). Οι αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. προσδιορίζονται από τον παραπάνω Νόμο και περιλαμβάνουν:
(α) Την ανά διετία σύνταξη Εσωτερικής Έκθεσης για τη λειτουργία του Ιδρύματος, στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων και Σχολών του Ιδρύματος (Ν.3374/2005, άρθρο 2 § 5).
(β) Την ανά τετραετία σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη λειτουργία του Ιδρύματος.

Επιπρόσθετα η ΜΟΔΙΠ είναι το πανεπιστημιακό όργανο το οποίο συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες (συνεχούς) αξιολόγησης του Πανεπιστημίου και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του.

Τα τμήματα του ΔΠΘ (ακαδημαϊκές μονάδες) μέσω των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) συντάσσουν και υποβάλλουν τις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής τους αξιολόγησης στις οποίες περιλαμβάνονται ποσοτικά στοιχεία για την λειτουργία της μονάδας (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, λοιπό επιστημονικό προσωπικό, υποδομές, πρόγραμμα σπουδών, έρευνα, δημοσιεύσεις, συγγράμματα κ.λπ.) αλλά και κρίσεις για το επιτελούμενο από την ακαδημαϊκή μονάδα έργο. Η ΜΟΔΙΠ υποβάλλει στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των τμημάτων προκειμένου να υπάρξει η Εξωτερική αξιολόγηση τους και παράλληλα συντάσσει κάθε διετία την αντίστοιχη εσωτερική έκθεση του Ιδρύματος.

Το γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2011 στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΜΟ.ΔΙ.Π του ΔΠΘ», στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς πόρους. Επιστημονικώς υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής Λαζαρίδης Μιλτιάδης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη
Κομοτηνή, T.K.69100
Τηλ: 25310 39083
Ιστοσελίδα: modip.duth.gr/.