Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Τα μέλη της ΜοΔιΠ

Αγγελούσης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων του Δ.Π.Θ., Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Πνευματικός Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.
Σαφιγιάννη Αναστασία, Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ.
Τοκατλίδης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ.
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ.
Βεργέτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ.

Ιστορικό - Σκοπός

Η ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης της Ποιότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΜΟΔΙΠ/ΔΠΘ) συγκροτήθηκε αρχικά με την με αριθμό A5814/18-2-2008 απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης σε εφαρμογή του Νόμου 3374/2005 (άρθρο 2 παρ.4).

Η τρέχουσα σύνθεσή της καθορίστηκε με την με αριθμό ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/2410/104/20-09-2016 απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ σε εφαρμογή του Νόμου 4009/2005 (άρθρο 14 παρ.2).

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικά, και λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Ιδρύματος (Ν.3374/2005, άρθρο 5§4).

Η ΜΟΔΙΠ αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου το οποίο, μέσα από το συντονισμό των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του Ιδρύματος, συγκεντρώνει πολύτιμες πληροφορίες για τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία του Πανεπιστημίου και εισηγείται βελτιώσεις με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών προς τους φοιτητές και το ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος, καθώς και την ευρύτερη κοινωνία.

Το γραφείο της ΜΟΔΙΠ λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2011.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη
Κομοτηνή, T.K.69100
Τηλ: 25310 39083
Ιστοσελίδα: modip.duth.gr/.