Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας με την κατάρτιση Ειδικευμένων Μηχανικών και Επιστημόνων, σε τεχνολογικούς τομείς αιχμής, καθώς και Διδακτόρων Μηχανικών ή Διδακτόρων Επιστημόνων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της Τεχνολογίας-Επιστήμης-Έρευνας.

Το Π.Μ.Σ. οφείλει να προωθήσει τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνητικά δίκτυα και να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της Βιομηχανίας και της Κοινωνίας, διαμέσου της αλληλεπίδρασης του Πανεπιστημίου με τους Παραγωγικούς και άλλους φορείς, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά τεχνολογίας, την προώθηση της καινοτομίας και την εν γένει ανάπτυξη.

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κατάλογος Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδακτορική Διατριβή

Οι σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του κάθε Τμήματος του Δ.Π.Θ., αλλά και σε συγγενή πεδία. Επίσης αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας καθώς και στη συγκρότηση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών.

Οι διδάκτορες του ΔΠΘ προορίζονται να στελεχώσουν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.