MENU
   Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένου διάσκοντα (άρθρο 173 του N. 4957/2022) του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

   Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένου διάσκοντα (άρθρο 173 του N. 4957/2022) του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

   Η Συνέλευση του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην υπ' αριθ. 7/15-11-2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη ενός/μιας εντεταλμένου/ης διδάσκοντα/ουσας για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, κατόπιν της υπ' αριθ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και την υπ’ αριθμ. 1/79/10-11-2022 απόφασης της Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΨΙΨ946ΨΖΥ1-ΦΞ1), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4957/2022, για παροχή διδακτικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο «ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

   Για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

   - Ρουμανική γλώσσα ΙΙΙ, Γ’ εξαμήνου, τρεις (3) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

   - Ρουμανική  γλώσσα V, Ε’ εξαμήνου, τρεις (3) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

   - Ρουμανική   γλώσσα VΙΙ, Ζ’ εξαμήνου, τρεις (3) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

   - Μεταφραστικά θέματα της ρουμανικής γλώσσας, Ζ’ εξαμήνου, τρεις (3) ώρες διδασκαλίας

     εβδομαδιαίως

   - Μεθοδολογία της διδασκαλίας της ρουμανικής γλώσσας και λογοτεχνίας, Ζ’ εξαμήνου, τρεις (3)

     ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

     Σύνολο ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης: Δεκαπέντε (15) ώρες

    

   Για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

   - Ρουμανική γλώσσα ΙV, Δ’ εξαμήνου, τρεις (3) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

   - Ρουμανική  γλώσσα VΙ, Στ’ εξαμήνου, τρεις (3) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

   - Ρουμανική γλώσσα VΙΙΙ, Η’ εξαμήνου, τρεις (3) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

   - Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της ρουμανικής, Η’ εξαμήνου, τρεις (3) ώρες διδασκαλίας

     εβδομαδιαίως

   - Πρακτικές  ασκήσεις Ρουμανικής  Γλώσσας ως ξένης ΙΙ, Η’ εξαμήνου, τρεις (3) ώρες διδασκαλίας

     εβδομαδιαίως

    Σύνολο ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης: Δεκαπέντε (15) ώρες

    

   Ο/η επιλεγέντας/γείσα, επιστήμονας ο/η οποίος/α είναι κατ' ελάχιστον κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με δυνατότητα ανανέωσης κατ' ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών.

   Η αμοιβή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατόπιν έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

    

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
   1. Αίτηση υποψηφιότητας.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα των εργασιών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
   3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
   4. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής.
   5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

    

   Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α', της παρ.2 του αρθρ. 1 του ν.4250/20Ι4 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

   Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

    

   Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

   Για τους/τις υποψήφιους/ες που θα επιλεγούν, η Γραμματεία του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών θα πραγματοποιήσει αυτεπάγγελτα έλεγχο γνησιότητας των υποβληθέντων από τους υποψηφίους δικαιολογητικών (σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 28 του ν. 4305/2014, εντός τριών (3) μηνών) μετά την έκδοση της πράξης πρόσληψής τους.

    

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη την Αίτηση υποψηφιότητας (υπογεγραμμένη είτε με ψηφιακή υπογραφή είτε «σκαναρισμένη» μετά την εκτύπωση και την υπογραφή της) μέχρι και 28 Νοεμβρίου 2022 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος: protocol@bscc.duth.gr

   Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 και 5 της παραγράφου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», θα κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) σε φάκελο με την σημείωση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (άρθρο 173 του N. 4957/2022)», με τους παρακάτω τρόπους:

   α) αυτοπροσώπως, στη Γραμματεία του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ (Π. Τσαλδάρη 1, Κτίριο Β’),  ή

   β) μέσω συστημένης επιστολής ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier), προς την ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος:

   Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

   Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

   Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

   Ταχ. Δ/νση: Παναγή Τσαλδάρη 1 (Κτίριο Β’)

   Τηλέφωνο:  2531039458, 2531039420

    

   Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τους/τις υποψήφιους/ες (μετά την υποβολή της Αίτησης υποψηφιότητας και των λοιπών δικαιολογητικών, όπως καταγράφεται ανωτέρω), γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, με την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.  Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί νέα αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ». Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν με την ίδια ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία. Στον ταχυδρομικό φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς εξωτερικά η σημείωση: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (άρθρο 173 του Ν.4957/2Ο22)»

   Σε κάθε περίπτωση αποστολής μέσω συστημένης επιστολής ΕΛΤΑ ή εταιρείας παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier), το εμπρόθεσμο της αποστολής των δικαιολογητικών κρίνεται είτε από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής ΕΛΤΑ (o οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην Αίτηση υποψηφιότητας αρχική ή συμπληρωματική αντίστοιχα — του/ης υποψήφιου/ας) είτε από την ημερομηνία που φέρει το αποδεικτικό αποστολής (voucher) της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (το οποίο μετά την αποσφράγιση του φακέλου, επισυνάπτεται στην αίτηση υποψηφιότητας (αρχική ή συμπληρωματική, αντίστοιχα, του/ης υποψήφιου/ας). O/Η υποψήφιος/α καλείται να διατηρεί το αποδεικτικό κατάθεσης που έχει παραλάβει είτε από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ είτε από το υποκατάστημα της εταιρείας courier, το οποίο οφείλει να προσκομίσει, στην περίπτωση που ζητηθεί. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης των δικαιολογητικών.

   Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία από τις ακόλουθες ιδιότητες:

   α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

   β) Μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

   γ) Ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α' 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών.

   δ) Συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.

   ε) Υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. I του άρθρου 14 του v. 4270/2014.

   στ) Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (670) έτος της ηλικίας.

    

   Ο Πρόεδρος του Τμήματος

   Καθηγητής Ηλίας Κ. Πετρόπουλος

   Documents to download

   Print